بنبست سیاسی در تلآویو

Iran Newspaper - - News -

وصــال روحانــی/ بنیامیــن نتانیاهــو نخســتوزیر رژیــم صهیونیستیم­شغولتاشبرا­یتشکیلکابی­نهایتازهاس­ت؛ آن هم پس از آنکه انتخابات اخیر این کشور برنده مشخصی نداشته و صرفاً بر بنبستهای موجود افزوده است. براســاس فرمانی که روون ریولین، رئیس رژیم اســرائیل برای نتانیاهو صادر کرد، او صاحب یک پیروزی موقتی و خفیف در انتخابات بینتیجه اخیر اسرائیل شناخته شد و حاال باید در شرایطی دست به تشکیل یک دولت ائتافی بزند که راه مشخصی برای رسیدن به یک اکثریت و دولتی در برگیرنده اکثر جناحها در تلآویو وجود ندارد. باایناوصاف­شایدیکانتخ­اباتدیگردر­آیندهنزدیک­پیشرویرژیم­صهیونیستی باشدوچنانچ­یزیسومینان­تخاباتاسرا­ئیلازماهآو­ریل(فروردین)بهبعدخواهد بــود. نتانیاهــو در ضعیفترین موضع سیاســی اش طی دوران طوالنــی زمامداری خود از بنیگانتز رقیب اصلی سیاســیاش خواسته اســت در یک دولت اتحاد ملی مشارکت کند اما گانتز با سخره گرفتن و حرفها و ایدهآلهای نتانیاهو به رسانههای اسرائیل گفته است که این فقط یک پز سیاسی توخالی از سوی نتانیاهو برای فریفتن افکار عمومی است. گانتز همچنین متذکر شده که اگر قرار است چنین دولتی شکل بگیرد، ریاست آن باید با وی باشد. به گفته گانتز او حاضر نیست در دولتی مشارکت داشته باشد که رئیس آن (نتانیاهو) همچنان متهم به برخی تخلفات بزرگ مانند پولشــویی، رشوه دهی و ارجح شــمردن منافع خودی بر بهرههای جمعی است. او بهعاوه بر امواج آرای بیشتری که حزب میانه رو «آبی و سفید» او در انتخابات اخیر اسرائیل اندوخته، سوار شده و تأکید کرده که اگر رأی مردم شرط است، نخستوزیری باید به او برســد. گانتز ســعی داشــته اعضای حزب لیکود را که نتانیاهو سرکرده آن است، به گرفتن جای او متقاعد کند و گفته است فقط در چنین صورتی حاضر است بــا لیکــود همکاری کند و دولت اتحاد ملی را در تلآویو تشــکیل دهد اما نشــانهها و مقدماتچنان­چیزیدراینح­زبمشاهده نمیشود. بنبست فوق سبب شده مخالفان نتانیاهو متفقاً بگویند که وی در حال گرو گرفتن از این و آن به قصد ابقای خود اســت و در واقع رژیم اســرائیل را به اســارت گرفته تا همــه را وادار به حفظ خود کند و بهانه او این اســت کــه اگر برود، این رژیم در مقابل مخالفتهایخ­ارجیشکننده­ترازهرزمان­یخواهدشد.نتانیاهومد­عیاستکه31 سال زمامداریاش که او را به دیرپاترین نخستوزیر رژیم صهیونیستی تبدیل کرده یک اتفاق صرف نیســت بلکه محصول خدمات او به مردم و تأمین امنیت درجه اول برای اسرائیل است و این چیزی است که نه حزب «آبی و سفید» و نه هیچیک از احزابدیگرا­سرائیلقادر­بهتأمینآنن­یستند.چنانادعاها­ییبالطبعاز­سویسران مختلف «آبیو سفیدها» رد شده و یکی از آنها «یاییر الپید» مرد دوم این حزب است که گفته نتانیاهو فقط تصور میکند که برنده این انتخاب بوده و آنچه برای وی روی داده، صرفاً شکســت بوده اســت. وی افزوده اســت: «مردم بیشــتر به حزب ما روی آوردهاندزی­راازسیاسته­ایفسادآمیز­نتانیاهووح­زبشخستهشده­وخواستارتغ­ییر در معادالت موجود شــدهاند.»تغییری که اگر الپید و گانتز هم در آن دقیق شــوند، متوجه میشــوند که فقط حزب لیکود را در بر نمیگیرد بلکه شــامل سایر گروهها و احزاب سیاسی مانند آبیو سفیدها در یک اسرائیل کامل آشفته هم میشود.

منبع:PFA

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.