اعتراف بن سلمان برای فرار از اتهامی بزرگتر

Iran Newspaper - - News -

اعتــراف محمــد بــن ســلمان، ولیعهــد عربســتان بــه مســئولیتش در قبال قتل جمال خاشــقجی، روزنامهنگا­ر منتقد عربســتانی در یک فیلم مستند که سهشنبه پخش خواهــد شــد بهظاهــر یک اقــدام جســورانه میآید اما بــا نگاه دقیقتــر متوجه میشــوی واقعیــت چیز دیگری اســت و این اعتــراف باوجــود اهمیتش تاش دیگری از ســوی ولیعهد برای دور نگه داشــتن خود از اتهام مهمتر یعنی اتهام صدور دستور قتل است. در حالی که گزارشهای مقام های اطاعاتی امریکا که از مکالمهها و نوارهای ضبط شده در داخل کنسولگری عربستان آگاهند حاکی از آن است که خود محمد بن سلمان دستور قتل را داده است.

روزنامه فرامنطقهای رأی الیوم در سرمقاله خود با استناد به مستند اعتراف بن سلمان نوشت: «محمد بن سلمان این مسأله را تکذیب کرده که او دستور قتل را صادر کرده اســت و میگوید، هیچ نقشــی در این جنایــت ندارد. مارتین اسمیت، تهیهکننده این مستند هم تأکید میکند، اذعان محمد بن سلمان به مسئولیتش در قتل خاشقجی از این حیث است که او حاکم دوفاکتوی عربستان است و جنایت در دوره وی و در سایه بودن او در قدرت رخ داده است. زمانی که از محمد بن سلمان سؤال میشود، چگونه تمامی عامان قتل و در رأس آنها احمد عسیری و سعود القحطانی با هواپیمای دولتی ویژه به استانبول رفتهاند گفت، ســه میلیون نفر در عربســتان کارمند هســتند و اینها خودشان تصمیم میگیرند، این یعنی او همه چیز را نمیداند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.