تدارک گسترده برای حضور میلیونی زائران ایرانی در اربعین حسینی

«ایران» از ثبت نام زائران اربعین حسینی تا روز گذشته گزارش می دهد

Iran Newspaper - - News - مهسا قوی قلب خبرنگار

ایــن روزهــا عاشــقان زیــارت حــرم اباعبداهلل الحســین در سامانه سماح کــه به این منظــور درنظر گرفته شــده ثبتنــام کــرده و بیتابانــه منتظــر نزدیــک شــدن ایــام اربعین هســتند. تدارک گستردهای برای حضور زائران توســط نهادهای مختلف دیده شــده اســت، ایــن در حالی اســت که تــا روز گذشــته بیــش از یــک میلیــون و 300 هــزار نفر ثبتنام کردنــد و بنا به گفته مدیر کل برنامهریزی و نظارت عتبات عالیــات ثبتنــام تــا دو روزمانــده بــه اربعین ادامه خواهد داشت.

مدیــر کل برنامهریــ­زی و نظــارت عتبــات عالیات بــا بیان اینکه امســال تعهــدات شــرکتهای بیمــهای در ســفر اربعیــن افزایــش پیــدا کــرده به «ایــران» میگویــد: در ســالجاری در ســامانه سماح بعد از ثبتنام زائران، تعهــدات بیمــهای بهصــورت رســید چاپی به زائر ارائه میشود.

در پشــت کارت شناســایی کــه در اختیــار زائــران قــرار میگیــرد نیــز مهمتریــن مراکــز بیمهای درج شــده اســت البته حدود 80 پایــگاه بیمهای در تمامی مســیرها به زائران خدمات ارائــه میدهند. هزینه بیمه زائران نیز نســبت به سال گذشــته هیچ افزایشی نداشــته اســت، این در حالی است که تورم و افزایش قیمت داشــتیم با این همــه بــرای رفــاه حــال زوار افزایــش قیمتی در نظر نگرفتیم.

عــاوه بر آن بیمه را هم گســترش دادیــم، زیــرا بــا تجربــهای کــه از سالهای قبل داشتیم بیمه ضرورتی انکارناپذی­ر اســت که انجام آن از امور الزامی این سفر معنوی است.

صحبــتاهلل رحمانــی در ادامــه میگوید: بر اساس اعام ستاد مرکزی اربعین ثبتنام در ســامانه ســماح تا دو روز مانــده بــه اربعیــن ادامــه دارد و افــرادی که زائر اربعین هســتند باید در ایــن ســامانه ثبتنــام کننــد. افراد بــا ثبتنــام در ســماح میتواننــد از امکانــات ویــژهای از قبیــل خدمــات مختلف و پوشــش بیمــهای برخوردار شــوند. جهت خدماترسانی بهتر در ایــن ایام از آنجایی کــه در مدت زمان کوتاهــی تعداد زیادی زائر روانه عراق میشوند، الزم است اطاعات هویتی افراد در دسترس باشد.

گفتنــی اســت توزیــع مناســب خدمــات دربخشهــای مختلــف بهعنوان مثال ایســتگاهه­ای صلواتی، حمــل و نقل آســان، خدمات درمانی و پزشــکی بهدلیــل پراکندگــی و تراکم جمعیــت زائــران از اهمیــت باالیــی برخوردار است.

وی در ادامــه میافزایــد: بایــد بدانیــم که چــه تعــداد جمعیت و از چه اســتانهای­ی و در چــه تاریخهایی عــازم ســفر میشــوند و از طریــق چه مرزهایــی وارد عــراق میشــوند؛ همچنیــن برای ارائه خدماترســا­نی الزم اســت بدانیــم کــه حمــل و نقل زائران برای ورود از چه طریقی است و بازگشــت در چــه تاریخــی اســت. برخــی از طریــق زمینــی با خــودروی شــخصی برخی با خودروی عمومی، گروهــی ریلــی و دســتهای از طریــق هوایی وارد مرز میشــوند. گروه سنی زائــران نیز موضوعی اســت که به آن توجــه ویــژه میشــود، زیــرا خدمــات درمانــی بــرای آن دســته از افــراد که ســن باال دارنــد یا دچــار بیماریهای خــاص هســتند، به طــور ویــژه انجام میشــود. هزینه بیمه 15 هزار تومان و هزینــه خدمات درمانــی نیز 7 هزار تومان در ســامانه در نظر گرفته شده است.

رحمانی با تأکید بر اینکه مســیرها چندگانــه هســتند، توضیــح میدهد: مســیر پیــاده روی اربعیــن از نجف به کربــا و از کاظمیــن بــه کربــا اســت، البته مرزهای زمینی مهران، شلمچه و چزابــه هــم هســتند و مرز خســروی هم در ســالجاری اضافه شــده است. مرزهــای هوایــی هــم فــرودگاه امام و فرودگاه هاشــمینژا­د مشــهد هستند و معمــوالً حــدود 3 تــا 4 درصــد جمعیــت بهصــورت هوایــی اعــزام میشــوند. در روزهای جاری براساس اطاعاتی که در سامانه موجود است، هــر یــک از دســتگاهها و بخشهــا از نیــروی انتظامی تا راهــداری، پلیس، بخشهــای امنیتی، خدماتــی و غیره بــرای خدمــات دهــی مناســب بــه زائــران و تأمین ایمنــی و امنیت آنان میتواننــد برنامهریــ­زی و اقــدام کنند تــا زائــران در هیــچ زمینــهای مشــکل نداشــته باشــند. او درباره ارز زائران با بیــان اینکه ایــن امر به بانــک مرکزی مربوط میشــود و ما اختیــاری در این حــوزه نداریــم، میافزایــد: بر اســاس اطاعیه بانک مرکزی، زائران اربعین میتواننــد نســبت بــه خریــد حداکثر 100 یــورو یــا معادل آن به ســایر ارزها بــه نرخ بازار ثانویــه ارز از صرافیهای مجاز و بانکهای ملی، سپه، تجارت، صادرات و پارسیان اقدام کنند.

مدیــر کل برنامهریــ­زی و نظــارت عتبــات عالیــات در خاتمــه خاطرنشــان میکنــد: امســال بــرای ســفر پیــادهروی اربعیــن حســینی نیــازی بــه روادید وجــود نــدارد، اما ثبتنــام در ســامانه جهــت تکمیــل اطاعــات فــردی زوار بایــد انجــام شــود. ثبتنــام متقاضیــان زیــارت اربعیــن حســینی در ســامانه ســماح از طریــق درگاه اینترنتــی بــه آدرس /https://samah.haj.ir انجــام میشــود و با خدمات دهی مناســب تــا دو روز مانــده بــه اربعیــن در خدمت متقاضیان است.

زائران اربعین حســینی میتوانند از طریــق دفاتــر خدمــات زیارتــی ســازمان حــج و زیــارت در سراســر کشــور یــا حتــی از طریــق اینترنــت خانگــی بــه این ســامانه وصل شــده و براحتــی عملیــات نامنویســی را انجــام دهنــد. تــا ایــن لحظــه بــه ترتیب اســتانهای تهران، خوزستان و خراســان رضــوی در صــدر ثبتنامکنند­گان هســتند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.