مارکا (اسپانیا)

Iran Newspaper - - News -

دیــدار شــب گذشــته رئــال مادریــد بــا اتلتیکو در دربی پایتخت اســپانیا سبب شــده این نشریه عکسی ویژه از تیمی را به چاپ برساند که شماری از نفرات آن رئالی و بقیه اتلتیکویی هســتند و با تیتر «امیگوهایــ­ی کــه خشــونت نمیکنند»، خواســتار پرهیــز از درگیریهــا­ی تند در این مســابقه شــود. مارکا بــه دیگر بازی مهــم دیشــب اللیــگا بیــن بارســلونا و ختافه نیز توجه نشان داده است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.