کمک به رقیب مصدوم برای عبور از خط پایان

Iran Newspaper - - News -

اولین روز مســابقات قهرمانی دوومیدانی جهان در کشــور قطــر برگــزار شــد و اتفــاق عجیبی توجــه همه رســانهها را جلــب کــرد. «جاناتان بازبــی» دوندهای از آروبــا، در حین مســابقات جهانــی دو 5هــزار متــر، دچار مشــکل شــد و روی زمیــن افتــاد. «بریمــا ســانکار دابــو» دونــده گینــه بیســائو در کمــال تعجــب همه، ایســتاد و به رقیبش کمــک کرد. آنها مدتی بعــد از تمام رقبا، بــا یکدیگــر از خــط پایــان گذشــتند. تمام حاضــران در اســتادیوم در حیــن حرکت، آنهــا را ایســتاده تشــویق کردند تــا به خط پایــان برســند. بازبــی پــس از رســیدن به خــط پایــان توســط پزشــکان روی ویلچــر قــرار گرفت زیرا ظاهــراً دچار مصدومیت شــدیدی شــده بود. دابو پس از این اتفاق به رســانهها گفت: «هر ورزشکاری در موقعیت من بود، همین کار را میکرد. این یک حرکت طبیعی بود. باید بــه رقیبم از یک کشــور دیگــر کمک میکردم زیــرا بازبی هم نماینده کشــور خودش بود و خیلیها به او امید داشــتند. او باید از خط پایان میگذشــت.» طبیعتاً بازبی و دابو برای مســابقات نهایی انتخاب نمیشــوند اما جمعیت در ورزشــگاه یکصدا آنها را «قهرمان» خواندند. این دو دونده، تنها نماینده کشورهای خود در این رقابتها بودند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.