سعیدعلی حسینی میتوانست رکورد بشکند اما سنش اجازه نمیدهد

گفتوگوی «ایران» با حسین رضازاده که تاالخادزه رکوردش را شکست

Iran Newspaper - - News -

محمد محمــدی ســدهی / در روز آخر مســابقات جهانی وزنهبرداری، الشــا تاالخادزه گرجســتانی ضمن رســیدن بــه مــدال طــا موفق بــه ثبــت رکورد جدیــد و تاریخــی در رشــته خــودش شــد. تاالخــادز­ه بــا انتخــاب وزنه 264 کیلوگرم در حرکت دوضرب موفق به شکستن رکورد جهانی در یک ضرب، دوضــرب و البته مجموع شــد. این در حالی است که رکورد حرکت دو ضرب پیــش از ایــن بــا 26۳.5 کیلوگــرم در اختیار حســین رضازاده بــود ولی این رکورد توسط غول گرجستانی شکسته شــد. رضــازاده در گفتوگویــی کــه بــا خبرنگار «ایران» داشت، درباره نتایج تیم ملــی وزنهبرداری در ایــن دوره از مســابقات جهانی گفــت: «بچهها در این دوره از مســابقات هم چند مدال گرفتنــد ولــی در اوزانــی کــه المپیکــی بــود، نتایــج خــوب نبــود و مــردم هم کــه بیــرون مــا را میبیننــد، میگویند کــه چــرا این طــور شــد؟ وزنهبــردا­ری رشتهای مدالآور در ایران بوده است. بخصوص در فوق سنگین ولی در این دســته هــم در روز آخر موفــق نبودیم ولــی امیدوارم کــه در آینــده مدیریت خوبــی صــورت بگیــرد. حیف اســت. جوانهای خوبــی داریم که میتوانند بــاال بیاینــد و در مســابقات جهانــی و المپیک مدال بگیرند.»

او کــه 2 مــدال طــای المپیــک و 4 مــدال طــای مســابقات جهانــی را در کارنامه ورزشــی خــود دارد، درباره شکســته شــدن رکــوردش توســط تاالخادزه گرجســتانی چنین واکنشــی داشــت: «مــن در ۷1 ســال پیــش در مســابقات جهانــی ورشــو ۳62 زده بودم و در المپیک 26۳.5 ولی بعد از المپیک آتن نیم کیلوها برداشته شد. تاالخادزه را هم من تا به حال چند بار دیدهام و پیش من آمده است. خیلی وزنهبردار خوب و قابلی اســت. هم از لحاظ اخاقی و هم از لحاظ ورزشــی. معلوم هم هســت که در حال تمرین است و هم در مسابقات جهانی و هم المپیــک وزنههــای خیلــی خوبی زده اســت. او در وزن جدیــد هم توانســت رکــورد 4 کیلــو بیشــتر از دفعــه قبلش بزند و رکوردش را به 264 در دو ضرب برســاند و یک کیلو هم بیشتر از رکورد 15 سال پیش من بزند.»

رضــازاده درباره این کــه فکرش را میکــرده تاالخــادز­ه بتوانــد رکوردش را بزند، چنین نظــر داد: «من وقتی او آمد، گفتم کــه میتواند رکورد بزند. او قبــاً رکورد ۷52 کیلوگــرم را زده بود و این قابلیت را داشت. ورزش حرفهای همیــن اســت و هــر کســی کــه ســالم تمریــن کنــد، در ورزشهــای رکوردی با یــک کیلــو میتواند رکــورد جهان را ترقی دهد.»

بهــداد ســلیمی قبــا ً رکــورد یــک ضــرب رضازاده را شکســته بود و حاال رکــورد دوضــرب هــم از دســت ایران خارج شده است. رضازاده دراین باره گفت: «بهداد در 201۳ رکورد من را زد و همین تاالخادزه رکــورد بهداد را زد. فوق سنگین دســتهای است که مردم ایران به قهرمان بــودن یک ایرانی در آن عادت کرده بودند. چند ســال من طــا میگرفتم و بعد هــم بهداد آمد ولی حیف شــد و حاال ان شــاء اهلل یک وزنهبردار جــوان و خوب ایرانی بتواند هــم طــا بگیــرد و ایــن رکــورد را پس بگیرد.»

او دربــاره ایــن کــه ســعید علــی حســینی میتوانــد نفر بعدی باشــد، گفــت: «ســعید نــه. چــون او آســیب دیــده اســت. از لحاظ ســنی هم دیگر ایــن اجازه را به او نمیدهد. تاالخادزه 25 ســالش اســت و او هــم تــا 2 تــا ۳ ســال دیگر در اوج است. سعید اگر در ســن تاالخادزه بود، میتوانســت ولی ســن که باال میرود، بدن رو به آسیب دیدگی میرود. من شــنیدم که سعید به خاطر آســیب دیدگی زانو و کمرش امســال در مســابقات جهانی شــرکت نکرد.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.