درخواست وکیل پروپئیچ برای محرومیت و سقوط استقالل

Iran Newspaper - - News -

با اینکــه گفته میشــد ماجرای پروپئیــچ، مهاجم کروات ســابق استقال حل شــده و خطر مجازات و محرومیــت اســتقال رفــع شــده، اخبــار جدیــد واصلــه حکایــت از حل نشــدن این مشــکل دارد و وکیل پروپئیچ به اطاع فیفا رسانده که چون بانک انتقال دهنده بدهی این بازیکن از این کار بازمانده، محرومیت اســتقال از دو پنجره نقــل و انتقاالتی و ســقوطش به دســتهای پایینتر باید تحقق یابد. در نامــه وکیــل مزبــور بــه فیفــا تصریــح شــده که ضرباالجــل اولیه بــرای پرداخت بدهی پروپئیچ 9 مــارس 201۷ بــوده و با اینکــه در چند نوبت این مهلت تمدیــد و بابت هر یک از آنها جریمههایی اضافی توسط فیفا مقرر شده، هنوز که هنوز است، پولــی بــه دســت پروپئیچ نرســیده اســت. آخرین مهلت رعایت نشــده توسط آبیها هم ۳1 جوالی 2019 بوده که بیش از 5۷ روز از آن میگذرد. در این نامه همچنین اعام شده که باید تا پایان سپتامبر 2019 کار پرداخت بدهی توســط استقال نهایی و تأیید میشد اما این مهم صورت نگرفته زیرا بانک سوئیسی رابط از انتقال پول سر باز زده است. وکیل پروپئیچ در نهایت از فیفا خواســته است استقال را 50 هزار فرانک ســوئیس جریمه و این تیم را به دســتهای پایینتر ارجــاع کند و نقــل و انتقالهای صورت گرفته در استقال از 14 جوالی 2019 به بعد را هم منتفی و فسخ شده اعام کند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.