احساس تورم در جغرافیای ایران

Iran Newspaper - - صفحه اول -

در شــهریور مــاه امســال نــرخ تــورم ماهانــه مــواد خوراکی در 28 اســتان از 31 استان منفی شد و کاهش یافت. در این ماه در کل کشــور نرخ تورم ماهانه نیــم درصــد، تــورم نقطــه بــه نقطــه 53درصد و تورم ســاالنه 42.7 درصد ثبت شــد. اما در گــروه خوراکیها تورم ماهانــه بــا کاهــش 1.4 درصــد همــراه شــده اســت. تورم نقطه بــه نقطه این گــروه نیز بــه 45.2 درصد و ســاالنه آن به 63.5 درصد رسیده است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.