دیپلماسی عزت و اقتدار در بهشت شداد

Iran Newspaper - - صفحه اول - سیدعباس موسوی سخنگوی وزارت امور خارجه

هفتــاد و چهارمین اجاس مجمع عمومی ســازمان ملل متحد به روالمعمولد­رسومینهفته­ماهسپتامبر­درشهرنیویو­رکآغازودر حال برگزاری است. نیویورک را میتوان مقر استکبار و بهشت شداد مدرننامید،چراکهایاال­تمتحدهامری­کابخصوصدرع­صرترامپ، به نمادی از تکبر و خودخواهی حتی نزد دوستان و همپیمانان خود تبدیل شده که سودای تحقق برتری و ارجحیت امریکا بر همه چیز و همه کس و حاکمیت «شــیوه زندگی امریکایی» بر جهان را در سر میپروراند. خوابی پریشان که با توجه به عزم ملتهای آزاده و وجود نظامهای سیاسی مستقل و به مدد اندیشه عدالتمحور و پارادایم اســام ناب که جمهوری اسامی ایران منادی و پرچمدار آن است، هیچگاهتعبی­رنخواهدشد. برگزاری نشســتهای ســاالنه و ادواری ســازمان ملل متحد بخصوص نشســت ســاالنه مجمــع عمومی ســازمان ملل متحد با حضور ســران، رهبران، رؤســای جمهــوری و وزرای خارجه قریب به اتفاق کشورهای عضو سازمان ملل؛ فرصت بسیار مغتنم و مناسبی است که کشورهای مستقل و آزاده بتوانند با صدای بلند و به بهترین وجه ممکن، ندای حق خود را به گوش جهانیان برسانند. گرچه در سنوات اخیر بخصوص با روی کار آمدن هیأت حاکمه کنونی در امریکا به ریاست دونالد ترامپ- که به گروههای مافیایی و دارو دسته نیویورکیها­ی قرن 19 و نیمه اول قرن بیســتم شــبیهترند تا حاکمان سیاســیِمسئولیتشــ­ناس- سران و مقامات امریکایی با همراهی جمعی از جنایتکاران موســوم به گــروه بی، درصدد مصادره تریبون ملل متحد برای حمله و اتهامزنی به کشورهای مستقل از جمله جمهوری اسامی ایــران برآمدند، معذالک از قضا ســرکنگبین صفرا فزود! به عبارت روشــنتر، بهرغم همه کارشکنیهاو­محدودیتهای­دولتامریکا­درمسیرورود­هیأتهایخار­جیمشخصاًهیأت دیپلماتیک کشــورمان به مقر ســازمان ملل در نیویورک، حضور رئیس محترم جمهوری و وزیر امور خارجه و هیأت همراه در اجاس مجمع عمومی و برنامههای جانبی به فرصتی بزرگ برای نمایش عزت و اقتدار جمهوری اســامی ایران تبدیل شد. شاید بتوان از جهت شــرایط محیطی، اوضــاع و احوال بینالمللی، پیچیدگی وضعیــت حاکم بر منطقه غرب آسیا، تشدید خصومت و دشمنی ایاالت متحده و عواملِبحرانساز گروه بی علیه جمهوری اســامی ایران و وقوع تحوالت بزرگ درعرصه میدانی بخصوص در یمن، ســوریه و لبنان؛ نشســت امســال مجمع عمومی را متفاوت از ســالهای قبل دانســت. دراین نشست که با تاکتیک همیشــگی مســتکبرین برای تهدید و تحدید ملتهای آزاده و کشــورهای مستقل همراه بود، رئیسجمهوری و وزیر امور خارجه کشورمان با اتکا به حمایتهای ملت بزرگ ایــران، رهنمودهــا و هدایتهای مقــام معظم رهبری و با تکیه بر نرم دیپلماســی و قدرت سخت نظام که دست برتر را در معادالت سیاسی – امنیتی منطقه دارد؛ توانستند از موضع عزت، حکمت و مصلحت نظام و ملت رشید سخن بگویند. اجاس امسال مجمع عمومی ســازمان ملــل، بــه اعتراف دوســت و غیردوســت نه تنها عرصــهای فراخ برای دیپلماســی هوشــمندان­ه و مبتکرانه جمهوری اســامی فراهم ســاخت بلکه به میدان انزوای سیاســی و تحقیر و ســرزنش رهبران امریکا بدل شــد. رئیس محترم جمهوری و وزیر امور خارجه در مدت کوتاه اقامت خویش با اتخاذ یک دیپلماسی بسیار فعال و پویا در قالب ماقاتهای متعدد با سران و رهبران و وزرای خارجه کشورهای مختلف غربی و غیرغربی، مشارکت در نشستهایجان­بی،برگزاریمصا­حبههایاختص­اصیحتیبادس­تراستیترین­رسانههای امریکایی و بینالمللی و از همه مهمتر ارائه طرحها و ابتکارات و پیشنهادات راهگشا برای حل بحرانهای منطقهای و موضوع برجام، نمایشی از شکوه و عزتمندی ایران را به نمایش گذاشــتند. بدون تردید، اوج دیپلماســی عزتمندانه کشــورمان در ســخنرانی رئیس محترم جمهــوری در مجمــع عمومی ســازمان ملــل متحد تبلــور و تجلی یافت. جایــی که رئیس جمهوری با زبانی منطقی و با لحنی متین بر اصول انســانی و اخاقی و اســامی پای فشرد و استواری ملت ایران برعهد و پیمان و عهدشکنی و ناراستی طرفهای مقابل را مورد تأکید قرار داد و راه برونرفت از بحران غیرضروری کنونی را که حاصل زیادهخواهی و پیمانشکنی امریکاســت نشــان داد. از همه مهمتر ارائه ایده موسوم به «طرح ائتاف امید، ابتکار صلح هرمز» بود که در کنار دیگر طرحها و ابتکارات از جمله ابتکار مجمع گفتوگوی منطقهای و ایدهانعقاد­پیمانعدمتع­رضباکشورها­یهمسایه،نشانگرذاتم­سالمتجووصل­حطلب ملت بزرگ ایران اســت. مهمترین فراز ســخنرانی رئیس محترم جمهوری «نه» بزرگ به پیشــنهاد مذاکره زیر ســایه تحریم و تهدید بود و اینکه ملت بزرگ ایران و نظام اســامی، با همان توان و ارادهای که برای صلح آماده است، در دفاع از اصول، آرمانها، منافع و امنیت ملی هم با تمام قوت و قدرت ایستادگی و مقاومت خواهد کرد. دیپلماسی فعال و مبتکرانه (مقاومت دیپلماتیک) بخش مهم و اساسی از راهبرد مقاومت حداکثری ملت ایران است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.