ترامپپیامم­یفرستادکهم­یخواهدباما­دیدارکند

ظریف در گفتوگو با ان.بی.سی دلیل دیدار نکردن روحانی با همتای امریکایی را تشریح کرد

Iran Newspaper - - News -

گــروه سیاســی / وزیــر امــور خارجــه در گفتوگــو با شــبکه ان.بی.ســی، ضمن تبییــن دالیــل ایــران بــرای اجتنــاب از انجــام دیــدار یــا مذاکــره بــا مقامهــای امریکا تأکید کرد که ایران توانسته است تــا حــدود قابــل توجهــی بــر مشــکالت اقتصادی ناشــی از تحریمهــای امریکا فائق آید.

بــه گــزارش ایســنا، محمدجــواد ظریــف با اشــاره به تــالش دیپلماتیک انجــام شــده از ســوی فرانســه و دیگــر کشــورها بــرای فراهــم کــردن شــرایط دیدار حســن روحانــی و دونالد ترامپ، گفــت: «رئیسجمهــو­ری امریــکا بــا تحلیل من بیشــتر به دیدار تمایل دارد تا محتوای آن و برای ما این محتواست کــه اهمیت دارد. شــاید به همین دلیل اســت کــه از کنــار یکدیگــر رد شــدیم یا هماهنگــی میان ما حاصل نشــد.» وی در ادامــه چنین دیدار تهی از محتوایی را شکســتخورد­ه و دارای مفهومــی منفــی بــرای اقتصــاد ایــران دانســت و تأکیــد کــرد: «ایــران قــادر بوده اســت بخشــی از خســاراتی را کــه در اثر خروج یکجانبه امریکا از توافق هســتهای برای اقتصــاد آن بــه بار آمده بــود را جبران و 30 درصد از ارزش پولیاش را احیا کند و اکنــون در حال حرکت به ســوی ثابت شدن است.»

ظریف در ادامه این گفتوگو درباره اینکــه آیــا با توجــه بــه اینکه دیــدار اول گاهــی فقط برای کاهــش تنشها میان افــراد و منجــر شــدن بــه دیــداری دیگر انجام میشود، فکر میکرد که در چنین دیــداری همــه مشــکالت حل میشــد، توضیــح داد: «مشــکل این اســت که ما در وضعیتی هســتیم که رئیسجمهور ترامــپ آن را پیش از دیــدار اعالم کرد. او پیامهــای متعــددی میفرســتاد کــه میخواهــد بــا مــا دیــدار کنــد. ســپس در کنفرانســی خبــری گفــت کــه ایــران میخواهد مذاکره کنــد اما من هنوز آن را نپذیرفتــه­ام. این مبنــای خوبی برای شــروع نیست. وی در ســخنرانیا­ش در مجمع عمومی ســازمان ملل گفت که تحریمهــای ایــران را لغــو نخواهد کرد و تنهــا آنها را افزایــش خواهد داد. اینها موضوعات تخطی امریکا هستند.» ■ از امریــکا درخواســت کمــک خیریــه نداریم

وی افــزود: «ما از امریکا درخواســت کمکهــای خیریــه و حمایترســا­نی نداریم و حتــی از آن نمیخواهیم که با ما تجارت کند یا نفتمان را بخرد. تنها میخواهیم که بگــذارد دیگران مطابق خواستهشــا­ن با ایران رفتــار کنند، حتی

دالر اســتفاده نکننــد. آنهــا میتواننــد تجــارت خودشــان را بــا ایــران داشــته باشــند و این مطابق قطعنامه شــورای امنیــت ســازمان ملــل اســت. امریــکا کشــورهای دیگــر را بــرای بجــا آوردن قوانیــن بینالمللی تنبیــه میکند. این تمام آن چیزی است که میخواهیم به آن پایان دهد.»

وزیر امور خارجه کشــورمان در ادامه در پاســخ به خبرنگار این شبکه که خط اعتبــاری اروپــا بــرای تجارت با ایــران را یــک «قــرض» تلقی کــرد، گفــت: «این یــک قــرض نیســت. یــک اعتبــار برای فــروش نفت ایران اســت، چراکــه ما از کســی قــرض نمیخواهیم، ما کشــوری ثروتمند هستیم.»

وی در ادامه دربــاره اینکه چرا ایران کاهــش گام بــه گام ســطح تعهــدات برجامــیاش را پیش گرفته اســت و آیا در هفتــم نوامبــر غنیســازی اورانیــوم را افزایــش خواهــد داد، افــزود: «مــا میخواهیــم رئیسجمهــو­ر ترامــپ حــدس بزند کــه چــه اتفاقــی در هفتم نوامبــر خواهد افتــاد. من فکــر میکنم ایــن بــازی مــورد عالقــهاش اســت. اما کاهش تعهدات برجامــی به این دلیل اســت که اینها راهکارهای مطرح شــده

در توافق هســتهای است. اگر کسی را در خیابان بدون هیچ دلیلی زندانی کنید، مرتکــب جــرم میشــوید اما اگر کســی جرمی مرتکب شود و او را زندانی کنید، شما در حال اجرای قانون هستید. کاری که مــا انجــام میدهیــم اجــرای توافق اســت. توافــق از دو طــرف میخواهــد کــه اگر یک طــرف از تعهداتش تخطی میکند، تعهدات خود را کاهش دهد.»

وزیــر امــور خارجــه کشــورمان در پاســخ به خبرنگار ان.بی.ســی که گفت شــما با ایــن کار ، خود را منــزوی کردید اما بــه جــای آن میتوانســت­ید امریکا را منزوی کنیــد، اما به جــای آن به برخی منتقدانتــ­ان در این کشــور ثابت کردید که به دنبــال بهانهای برای از ســرگیری برنامــه هســتهای ایران هســتید، گفت: «مــا احتیاجــی نداریــم کــه آن برنامــه هســتهای را از ســر بگیریــم و بــه وضوح گفتهایــم کــه آمادهایــم تصمیماتــی را که در هشــتم مه اتخــاذ کردیم، در چند دقیقه یا ساعت به محض اینکه آنها به تعهداتشان عمل کنند، لغو کنیم.» ■ توافق با ترامپ دشوار است

ظریــف امــکان توافــق بــا ترامــپ را بــه دلیل نوع رفتــار او و دولتش دشــوار دانســت و با تأکید بر اینکه ایران حاضر

نیست وقتش را برای مذاکره هدر بدهد در مورد اینکه آیا این بدان معنی است کــه ایران تصمیــم گرفته تا زمــان پایان ریاســت جمهــوری ترامــپ صبــر کند، گفــت «این طور نیســت و ایــران منتظر اســت تا این دولت یا دولت بعدی ســر عقل بیاید و نشان دهد که برای امضای خــود احتــرام قائل اســت. تــا زمانی که نشــان ندهنــد کــه بــرای امضــای خــود احترام قائلند، هیچ دلیلی برای مذاکره وجــود ندارد، چرا که اگر موضوعی را که پیشــتر در مــوردش مذاکره شــده، مورد مذاکره مجدد قرار دهید، در آن صورت ســابقه بــدی بــر جــای میمانــد، چون [برای این چرخه] پایانی وجود نخواهد داشــت و همیــن فــردا، حتــی همیــن دولــت، ممکــن اســت بیایــد و بگویــد بیشتر میخواهیم.»

وزیر امور خارجــه در مورد اتهامزنی کشــورهای اروپایی به ایــران در موضوع حملــه اخیــر یمنیهــا بــه تأسیســات نفتــی هــم گفت اروپــا هیــچ مدرکی در ایــن زمینه ارائه نکــرده و صرفاً چون به عقیــدهاش هیــچ «توضیح قابــل قبول دیگــری» وجــود نــدارد، در نتیجــه باید ایــران را مقصر معرفی کــرد. ظریف در مورد تحقیقات ســازمان ملل نیز گفت ســه عضو این کمیتــه یعنی عربســتان ســعودی، امریکا و انگلیس خود جزئی از ائتــالف متجــاوز بــه یمــن هســتند، بیآنکــه از یمنیهــا بــرای حضــور در کمیتــه دعــوت شــود. وی تأکیــد کرد که بــا چنیــن ترکیبی، ایــن کمیتــه تحقیق اعتباری ندارد و این «تحقیقی یکســویه اســت.» او تأکیــد کــرد: «اگــر عربســتان ســعودی میخواهد شــلیک موشکها متوقــف شــود، بایــد جنــگ را در یمــن متوقف کند.»

در پایــان این مصاحبــه از ظریف در مــورد ادعــای ســرویسهای اطالعاتی امریــکا مبنــی بــر احتمال تــالش ایران بــرای حملــه ســایبری و اثرگــذاری بــر انتخابــات امریکا ســؤال شــد. وزیر امور خارجــه گفــت: «مــا در انتخابات شــما هیــچ ترجیحی نداریم کــه بخواهیم به خاطرش در انتخابات مداخله کنیم.» ■ پیام ریاض به ایران از طریق پاکستان

وزیــر خارجــه همچنیــن در گفــت و گویی با خبرگزاری صدا و سیما در پاسخ بــه این ســؤال که بــا توجه بــه اظهارات نخســتوزیر پاکســتان مبنــی بــر اینکه پیامهایــی را از ســوی عربســتان بــرای ایران آورده، آیا طرف ایرانی هم پیغام به عربســتان ارســال کرده است؟ گفت: «مــا همــه پیغامهایما­ن علنی اســت و آن این اســت که ما به همه همسایگان گفتهایــم و باز هــم میگوییم که امنیت را نمیتواننــ­د از طریــق خریــد ســالح از امریکاییها و باز کردن پای امریکاییها بــه منطقــه و درگیــری در جنگهــای بیپایــان بــا همسایگانشـ­ـان به دســت بیاورنــد». وی افــزود: «امنیت از طریق اعتمــاد به مــردم خودشــان و گفتوگو و همــکاری بــا همسایگانشـ­ـان حاصــل میشــود. پیشنهاد مجدد آقای روحانی در مجمــع عمومی به همین خاطر بود کــه یک بار دیگــر ما در باالترین ســطح پیشــنهاد گفتوگــوی منطقــهای بــرای صلح را مطرح کنیم». ■ شرط دیدار روحانی و ترامپ

وزیــر خارجــه ایــران در پاســخ بــه ســؤالی درباره علــت دیدارهای متعدد مقامــات اروپایــی بــا مقامات ایــران در نیویــورک، گفــت: «خیلــی از اروپاییها فکــر میکنند راهحــل مشــکل آنها این اســت. ما که بحمداهلل مشکلی نداریم، آنها نتوانستند تعهداتشان را در برجام و همچنین تعهداتشــا­ن بعــد از خروج امریــکا از برجــام را انجــام دهنــد. فکــر میکنند راهحل مشکالت آنها این است کــه ما با آقای ترامپ مذاکــره کنیم». او افــزود: «این مشــکل ما نیســت که آنها در اجــرای تعهداتشــا­ن مشــکل و ایراد دارنــد یــا اراده و تــوان کافــی ندارنــد که ایــن تعهــدات را اجــرا کننــد. آنهــا باید برای این مشکل خود راهی پیدا کنند». رئیس دستگاه دیپلماسی تصریح کرد: «مــا آمادگــی نداریــم اقتصــاد و آینــده مــردم را در گــرو یــک دیدار نمایشــی با رئیس جمهوری قــرار دهیم که تاکنون بــه تعهداتــش پایبنــد نبــوده و از همــه تعهداتش خارج شــده است». ظریف در پاسخ به این سؤال که پیام آخر شما قبــل از تــرک نیویــورک همین اســت؟ گفــت: «بلــه مــا همــواره اعــالم کردیم و رهبــر معظــم انقــالب اعــالم کردنــد کــه اگــر امریکاییهـ­ـا میخواهنــد ایــن توفیق را داشــته باشــند که با جمهوری اســالمی طــرف صحبت باشــند باید به تعهداتشــا­ن برگردنــد و تحریمهــا را متوقف کنند». وزیر خارجه ایران درباره شرط ایران برای مذاکره با امریکا عنوان کرد: «ما شــرط مان این بود که نه برای دیدار بین روحانی و ترامپ، بلکه دیدار بیــن ســران 5+1 و روحانی، بایــد با رفع تحریمهــا انجــام شــود و آقــای ترامپ هــم نگفت بعد از دیدار، رفع تحریمها انجــام میشــود، بلکه مایل بود بیشــتر دیدار انجام شــود و میگفت این امکان هم هســت کــه بعد از دیــدار، تحریمها هم رفع شود». ظریف درباره سرنوشت اینســتکس هم گفت: «این بســتگی به اروپاییهــ­ا دارد، سرنوشــت اینســتکس واقعــاً وابســته به این اســت کــه اروپا به این نتیجه برســد که نمیتواند از امریکا برای هر کارش اجازه بگیرد». ■ راه جلوگیری از تشــدید تنــش، توقف جنگ یمن

وزیــر خارجــه با بیــان اینکه کســانی کــه برای ما پیغــام آوردنــد همه تالش میکردند و این تالششــان هم بســیار پسندیده اســت که از گسترش و تشدید تنــش جلوگیــری کنند، در ادامــه یادآور شــد: «ولی راه جلوگیری از تشدید تنش در شــرایط کنونی کامالً مشخص است. جنــگ یمــن را پایــان بدهیــد». ظریف اضافه کرد: «جنگ یمن را پایان دهید، یعنی به کشــتار صد هزار نفر که تاکنون کشته شدند، 2.3 میلیون که وبا گرفتند، 20 میلیون نفر که در شــرایط گرســنگی قــرار دادند و تشــنج در منطقــه را پایان میدهید و همینطور به کاســته شــدن بیشتر حیثیت عربستان هم پایان داده میشــود. ایــن بهترین راهحل اســت». رئیــس دســتگاه دیپلماســی افــزود: «فکر میکنیم دولت عربســتان هر چه سریعتر این واقعیت را بپذیرد، سریعتر بــه ایــن وضعیــت بســیار خطرنــاک منطقه ما پایان داده است».

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.