برجام بدون منافع برای ایران ارزشی ندارد

Iran Newspaper - - News -

گــروه سیاســی / رئیــس دفتر رئیــس جمهــوری در واکنش بــه بی نتیجــه خوانــدن مذاکــرات بــرای حفظ برجــام در نیویــورک، تأکید کرد که هیچ وقت بنبســتی وجود ندارد، بلکــه موضوعات پیچیــده به راه حلهای پیچیده هم نیاز دارند و خوشــبین هســتیم تــا از طریــق گفتوگــو میتوانیــم بــه بســیاری از اهــداف نظــام در چارچوب مشخص شده از سوی مقام معظم رهبری برسیم.

محمــود واعظــی کــه شــنبه شــب در برنامــه «نــگاه یــک» جزئیــات و دســتاورده­ای ســفر رئیــس جمهوری به مقــر ســازمان ملل در نیویــورک را تشــریح می کرد، با اشــاره به نقش اروپاییها در دســتیابی به توافق برجام، گفــت: آنان نمیخواهند این توافق مهم به علت مخالفت یک کشــور، لغو شــود و از بین برود، ما هم نمیخواهیم برجام از بین برود. اما برجام بدون منافــع آن بــرای ما ارزش نــدارد و بــه اروپاییها هم گفتیم بــرای حفظ این توافق باید به تعهدات خود عمل کنید و شما باید بار امریکا را هم به دوش بکشید.

به گزارش پایگاه اطالعرسانی دولت، او با بیان اینکه به اروپاییها گفتیم شما باید دنبال راه حل باشید نه ما، افزود: برجام زمانی باقی میماند که ما از منافــع آن بهره ببریــم. اروپاییها از نظر عمل به تعهدات اقتصادی خود در برجــام مشــکل دارند. اما ما بــه آنها به صراحت گفتهایم کــه اگر اقدامی نکنند، گام بعدی را بر میداریم.

واعظــی دربــاره پیشــنهاد فرانســه نیز با اشــاره بــه اینکه مکــرون، رئیس جمهوری این کشــور تالش میکرد جلســه 5+1 را تشــکیل دهد تا پیشــنهاد اروپایــی خــود را اجــرا کنــد اما موفق نشــد، گفــت: اروپاییهــ­ا در حال تالش هســتند تا برجام را حفظ کنند. او وجود بنبست در دیپلماسی را رد و اظهار کرد: مأموریت دیپلماتها این است که منافع کشورشان را از طریق گفتوگو محقــق کننــد. در چند روز گذشــته درباره موضوعات مهمی کــه در ارتباط با ایران مطرح بود گشــایشهای­ی به وجود آمده اســت و این موضوع به ما این امید را میدهد که ما هیچ وقت نباید فکر کنیم اگر امروز به توافق نمیرسیم در آینده هم به توافق نخواهیم رسید.

رئیــس دفتــر رئیــس جمهــوری همچنیــن هشــدار اروپا بــه ایــران مبنی بــر خــروج از برجام در صــورت کاهش تعهــدات را رد کرد و گفــت: چند روز پیش با رهبران اروپا صحبت کردیم، فضای دیگری بود و چنین هشداری را حس نکردیم. آقای روحانی در مالقاتها طلبکار برجام بود و انتقاد بســیار شــدیدی در ارتباط با بیانیه اخیر اروپا داشــت. ممکن است برخیها دوست داشته باشند اروپاییها را با امریکاییها همراه کنند اما این سیاست درستی نیست و حداقل راجع به برجام چنین اتفاقی نیفتاده است.

واعظی در پاســخ به اینکه چرا آقای روحانی، علی رغم اتهامزنی ســران ســه کشــور انگلیس، آلمان و فرانســه به ایران درباره حمله به آرامکو با آنان دیدار کرد، گفت: قرار نیست ما رابطه کشورمان را با کشورهای دیگر به خاطر اتفاقی که پیش میآید به هم بزنیم. اینکه مقام معظم رهبری فرمودند که در مذاکره به جز با 2 کشــور برای بقیه کشورها را باز گذاشتیم، به معنای این است که ما بتوانیم در دیپلماسی و مذاکره هم به اهدافمان برسیم و همه مســائل را از طریق گفتوگو حل کنیم. رئیس دفتر رئیس جمهوری، صدور این بیانیه را ناشــی از اطالعات غلط عربســتان ســعودی و امریکا دانســت و افزود: آقای رئیس جمهوری از ســران کشــورهای انگلیس، آلمان و فرانســه خواست که مدارک مورد ادعایشان را ارائه کنند. آنها گفتند چگونه یمنیها میتوانند به این دقت این حمله را انجام دهند. پاســخ آنها روشــن اســت، وقتی ملتی 5 سال زیر بمباران است، خودش را آماده عکسالعمل میکند.

واعظی درباره مطرح شــدن احتمال دیدار روحانی و ترامپ هم با اشاره بــه ابــراز تمایل چندباره ترامــپ و نیز اعالم رؤســای برخی از کشــورها برای وقوع این مالقات، اظهار کرد: ترامپ در سیاست خارجی دستاورد نداشت، ضمن اینکه چون به آنها اعتماد نداریم حتی اگر پیغام بفرستند اگر جلسه دیدار تشکیل شود همه تحریمها را برمیداریم، نمیتوانیم به این قول آنها اعتماد کنیم؛ بنابراین ما میگوییم با پیش شرط مذاکره نمیکنیم.

او با اشاره به سخنان رئیس جمهوری مبنی بر اینکه برجام، حداقلهای دوطرف را برآورده کرد، اضافه کرد: اگر امتیاز بیشتری بگیریم آمادگی داریم در مقابــل آن گامهــای بعــدی را برداریــم. برای مثــال اگر امریــکا لغو همه تحریمها را در کنگره خود تصویب کند ما هم آمادگی داریم پروتکل الحاقی را در مجلــس خودمــان تصویــب کنیــم و ایــن به معنــی عقبنشــینی ما از توافقات گذشته نیست. واعظی یکی از دستاوردهای این سفر را خنثیسازی تبلیغــات عربســتان و امریکا درباره نقــش ایران در حمله بــه آرامکو عنوان و اظهــار کرد که هــدف امریکاییها از ایجــاد محدودیت بــرای هیأت همراه رئیس جمهوری این بود که این سفر انجام نشود، اما در این سفر تالش شد حقانیت جمهوری اســالمی و فشــارهایی که بر مردم ماســت را بیان کنیم و جنگ تبلیغاتی امریکا را خنثی کنیم.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.