روحانی به ارمنستان سفر میکند

Iran Newspaper - - News -

رئیــس جمهــوری اســالمی ایــران بــه دعــوت رســمی نخســت وزیــر ارمنســتان، عصــر امروز، دوشــنبه ۸ مهرمــاه به ایــروان، پایتخت این کشــور سفر میکند. به گزارش پایگاه اطالعرسانی ریاست جمهوری، پرویز اســماعیلی معاون ارتباطات و اطالعرسانی دفتر رئیس جمهور در این باره گفت: حجتاالســا­لم حســن روحانی عالوه بر ســخنرانی در این اجالس و تشریح توانمندیها و ظرفیتهــای گســترده کشــورمان بــرای تعامل تجــاری با اتحادیــه اوراســیا، دیدارهای دوجانبهای نیز با نخست وزیر و مقامات ارشد ارمنستان خواهد داشت که در آن مهمترین مســائل در روابــط تهران- ایــروان و آخرین وضعیــت اجرای موافقتنامه­هــا و طرحهای مشترک مورد بررسی قرار خواهد گرفت. وی افزود: رئیس جمهوری همچنین در حاشیه اجالس ســران اتحادیه اقتصادی اوراسیا، دیدارهای جداگانهای با برخی سران حاضر در این اجالس خواهد داشــت که طی آن، در مورد مهمترین مســائل مورد عالقه طرفین، منطقهای و بینالمللی گفتوگو و رایزنی خواهد شــد. روحانی را در این ســفر یک هیأت بلندپایه سیاسی و اقتصادی همراهی خواهند کرد. رئیس جمهوری شامگاه سهشنبه به تهران باز خواهد گشت.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.