ناطق نوری: مذاکره با امریکا تا زمان پابرجابودن­تحریمهامعن­اندارد

Iran Newspaper - - News -

عضــو مجمــع تشــخیص مصلحــت نظــام درخصوص مذاکــره با امریکا و بازگشــت به برجام، گفــت: مذاکره با امریکا تا زمانی که تحریمها پابرجا باشد، معنا ندارد و در ایــن زمینه مقام معظم رهبری نیز اعالم کرده اســت کــه مذاکره با این کشور به دالیل مختلف که منطقی، عقلی و شــرعی اســت، معنا ندارد. بــه گــزارش ایســنا، حجتاالســا­لم والمســلمی­ن علیاکبــر ناطق نوری افــزود: این موضوع بیمعنا اســت کــه بخواهیــم بــا کشــور قلــدری که میخواهــد بــا زور یک کشــور را پای میــز مذاکــره بکشــاند و تحریمها را نیــز برای آن کشــور لغو نکند، مذاکــره کنیم. وی افزود: معنــای مذاکره آن اســت که دو کشور با شــرایط یکسان و مســاوی پای میز مذاکره بنشینند اما اینکه تحریمها لغو نشوند یعنی شرایط برای مذاکره یکسان نیست.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.