دیدار جابری انصاری با نوری مالکی

Iran Newspaper - - News -

حسین جابری انصاری، معاون امور مجلس و ایرانیان وزارت امورخارجه کشورمان که به بغداد سفر کرده است، دیروز (یکشنبه) با نوری المالکی، رئیس ائتالف دولت قانون عراق دیدار و دو طرف در رابطه با آخرین تحوالت سیاسی و امنیتی منطقه و جهان و همچنین روابط دوجانبه ایران و عراق بحث و تبادل نظر کردند. به گزارش ایســنا به نقل از الســومریه نیوز، نوری مالکی در این دیدار با اشاره به بحرانهای منطقه گفت: این بحرانها باید از طریق راههای مسالمت آمیز و به دور از زبان تنش حل شوند. وی همچنینتأکی­دکرد:ایرانوعراق­بایدبرایبا­زگرداندنثب­اتبهخاورمی­انهباکشوره­ای همسایه همکاری کنند. حسین جابری انصاری ضمن تقدیر و تشکر از نقش عراق در نزدیک کردن دیدگاه کشورهای منطقه به یکدیگر گفت: ما نمیخواهیم که عراق به میدان جنگی میان ایران و دیگر کشورها تبدیل شود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.