ورود پلیس اینترپل به پرونده روحاّلل زم و مرجان شیخاالسالم­ی

Iran Newspaper - - News -

خبــر اول اینکه،رئیــس پلیــس بینالملــل ناجــا از صــدور اعــالن قرمــز بــرای روحاّهلل زم و مرجــان شیخاالسالم­ی خبر داد. به گزارش فارس، سردار هادی شیرزاد رئیس پلیس بینالملــل ناجا در نشســت خبری به آمار و عملکرد پلیس اینترپل در شش ماهه 98 پرداخت و گفت: در این مدت بیش از 291 درصد اســترداد مجرمان نســبت به ســال گذشته افزایش یافته کــه 68 درصد مربوط به پروندههای اقتصادی اســت و مابقی مربوط بــه پروندههایـ­ـی همچون قتل، آدمربایی ...و اســت. وی افزود: شــمار استرداد مجرمان خارج از کشور 50 نفر است. وی از درخواست صدور اعــالن قرمز برای مرجان شیخاالســا­لمی و مجید ســعادت، متهمان فراری پروندههای پتروشیمی و بانک ملت، خبر داد و گفت: همچنین بــرای شــهردار صــدرا نیــز اعــالن قرمز صــادر شــده و در حــال انجام عملیات برای استرداد وی هستیم. سردار شیرزاد درخصوص روحاهلل زم ادمین کانال آمدنیوز اعالم کرد: فعالیت پلیس اینترپل در فضای مجــازی در حال انجام اســت؛ اقدامات ادمینهــای کانالهای معاند برخالف مقررات اســت و در حال بررســی مراحــل قضایی و انتظامی هســتیم تا برای وی اعالن قرمز صادر شــود. وی از صدور اعالن قرمز برای ســرکردگان گروهک منافقین خبر داد و گفت: استرداد این افراد در دســتور اولیه پلیس ایران است چرا که اقدام به فعالیت تروریستی و تشویق فعالیتهای خرابکارانه میکنند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.