تصویب یک فوریت الیحه حذف۴ صفر از پول ملی

Iran Newspaper - - News -

نمایندگان در نشســت علنی عصر دیــروز مجلس در جریــان بررســی درخواســت یــک فوریت بــرای الیحه اصالح نظام پولی و بانکی (حذف 4 صفر از واحد پول کشــور) با 124 رأی موافق، 76 رأی مخالف و 3 رأی ممتنع از مجموع 230 نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند. به گزارش خانه ملت، عبدالناصر همتی که به منظور دفاع از یک فوریت اصالح نظام پولی و بانکی (حذف 4 صفــر) ســخن میگفت، توضیــح داد: در حال حاضر پول ملی کشــور به دلیــل تــورم پیش آمــده در این ســالها خاصیت ظاهری خود را از دســت داده و عمالً مردم ریال را در مبادالت خود به رسمیت نمیشناسند و حفظ ظاهر و اعتبار پولی ملی یک ضرورت است. وی تصریح کرد: هزینه تولید و ضرب هر سکه 500 تومانی حدود 800 تومان است در حالی که تقریباً هیچ کارکردی ندارد و از چرخه جریان اقتصادی خارج شده اما با حذف 4 صفر وارد چرخه مبادالت پولی خواهد شد. همتی در پاسخ به این انتقاد که زمان مناســبی برای حذف 4 صفر از پول ملی انتخاب نشــده است، گفت: اتفاقاً االن بهترین فرصت برای این کار است تا اعتبار پول ملی بازگردد و بتدریج پولهای جدید جایگزین پولهای قبلی شود و انشاءاهلل این کار با همکاری مجلــس صورت پذیرد. این الیحه که در قالب ماده واحده تقدیم مجلس شده است، واحد پول ایران را از ریال به تومان تغییر میدهد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.