طرح ممنوعیت ضبط و پخش اعترافات درمجلس

Iran Newspaper - - News -

خبــر دیگــر اینکه،طــرح «ممنوعیــت ضبــط و پخــش اعترافــات اشخاص از صدا و سیما و دیگر رسانهها» تقدیم مجلس شد. به گــزارش «ایــران»، محمود صادقــی نماینده تهــران در مجلس در صفحــه شــخصی خــود این خبــر را اعــالم و متن طــرح را نیز منتشــر کرده اســت. بر اســاس این طرح، «ضبط اعترافات و پخش آن از صدا و ســیمای جمهوری اســالمی ایــران و دیگر رســانههای گروهی، در هر مرحله از مراحل تعقیب و تحقیقات مقدماتی ممنوع است و مرتکب اعــم از تهیهکننــد­ه و پخش کننده، عــالوه بر الزام به اعــاده حیثیت از متهم، به حبس از 6 ماه تا سه سال محکوم خواهد شد. در صورتی که عمل ضبط یا پخش توسط یا به دستور مقامات یا مأموران وابسته به نهادها و دستگاههای حکومتی انجام شده باشد، مقام یا مأمور مذکور عــالوه بــر مجازات فــوق به انفصــال از خدمت و محرومیــت از یک تا پنج سال از مشاغل حکومتی محکوم خواهد شد.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.