مصوبه دولت برای تعیین مکانهایی برای اعتراض مردم باطل شد

Iran Newspaper - - News -

گــروه سیاســی/ هیــأت عمومــی دیــوان عدالــت اداری مصوبــه دولــت مبنی بــر تعیین مکانهای تجمع گروههای مختلــف در تهــران و شهرســتانه­ا را مغایر قوانیــن دانســت و آن را ابطــال کــرد. ایــن هیــأت که چنین رأیی را با شــکایت ســه نفر از شــهروندان صادر کــرد، در متن رأی خود مصوبــه دولــت را برخالف اصــل 27 قانون اساســی دانســته و اعــالم کــرده کــه اصل بر آزادی تجمع است و این اصل قابل محدود کردن نیست.

بــه گــزارش « ایران» آنچه بــا رأی دیوان عدالــت اداری ابطــال شــد، چارهاندیشـ­ـی دولتمــردا­ن پــس از اعتراضــات دی مــاه 96 بــود. اعتراضاتــ­ی که آتش آن از مشــهد شــروع شد و به برخی شــهرهای کشور زبانه کشــید، مســئوالن را بــرآن داشــت تــا راهی بــرای تســهیل اعتراضــات مردمــی فراهــم کننــد. 17 دی ۶9، شــورای شــهر تهــران تصویــب میکنــد مکانهایــی بــرای تجمع در اختیار شــهروندان قرار بگیرد، 28 اسفند همان ســال مجلســیها طــرح ســاماندهی تجمعــات را ارائه کردند و 7 خرداد 97 هم وزارت کشــور طرح تعیین مکانهای خاص بــرای تجمعــات را بــه تصویــب و دو هفتــه بعــد مصوبه هیأت وزیران را هم به دســت مــیآورد. از ایــن تالشهــای ســه گانه تنهــا مصوبــه دولــت بــود که بــه ثمر نشســت که آن هــم، اکنون بــا رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ابطال شد.

در مصوبــه مذکــور آمــده اســت: هیــأت وزیران در جلســه مورخ 20 خرداد ســال 97 به پیشــنهاد وزارت کشــور و به اســتناد اصل 138 قانــون اساســی، محلهــای مناســب برای تجمعهای گروههای مختلف مردمی را به شرح زیر تعیین کرد:

الــف- در تهــران: -1 وزرشــگاهه­ای دســتجردی، تختــی، معتمــدی، آزادی و شهید شیرودی (با هماهنگی وزارت ورزش و جوانــان)، -2 بوســتانها­ی گفــت وگــو، طالقانــی، والیــت، پردیســان، هنرمنــدان و شــهر، -3 ضلــع شــمالی مجلــس شــورای اسالمی.

ب- در ســایر شــهرها: شــوراهای تأمین بــرای شــهرهای بــا جمعیــت کمتــر از یک میلیــون نفر، یک محــل و با جمعیت بیش از آن، دو محل را با لحاظ شرایط زیر تعیین میکنند:

-1 قابلیــت دسترســی و داخل در محیط شهری. -2 تناسب وسعت محل اجتماع با جمعیت. -3 امکان دیده شــدن و شــنیده شــدن صــدای تجمعکننــد­گان بــرای ســایر شهروندان و رسانهها. -4 قابلیت حفاظت انتظامــی و امنیتی محــل. -5 فراهم بودن امــکان حضــور فــوری نیروهای امــدادی در محــل در صــورت ضــرورت. -6 دور بــودن از محلهــای دارای ردههــای حفاظتی. -7 عدم ایجاد اخالل جدی در خدماترســا­نی روزانــه دولــت و بخــش عمومی بــه مردم. -8 دور بــودن از محلهای دارای تردد زیاد و عدم ایجاد انســداد شــدآمدی (ترافیکی) غیرقابل انتقال به ســایر مســیرها. -9 عدم قــرار گرفتن ناخواســته دیگــران در تجمع یا تســهیل پیوســتن افــراد با انگیزههــا­ی دیگر بــه آن. -10 حتیالمقدور عدم ایجاد اخالل شدید در کســب و کار و فعالیت روزانه سایر شهروندان.

پــس از تصویــب ایــن مصوبــه، ســه نفر از شــهروندان به نامهــای «مصطـــــــ­ــــــفی خیــــــــ­ــــری زاده»، «محمد طاهر صفرزاده عربــی» و «محمدحمیــد شــهریور» از ایــن مصوبــه بــه دیــوان عدالــت اداری شــکایت کردنــد و ایــن مصوبــه را برخــالف اصل 27 قانون اساســی دانســته و اعالم کردند: اصل بــر آزادی تجمــع اســت و ایــن اصــل قابــل محدود کردن نیست.

در نهایت هیــأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریــخ 26 شــهریور 98 بــا حضــور رئیــس، معاونیــن، رؤســا، مستشــاران و دادرســان شــعب دیــوان عدالــت اداری تشــکیل شــد و پــس از بحــث و بررســی بــا اکثریــت آرا بــه شــرح زیــر بــه صــدور رأی مبادرت کردند:

به گــزارش روابط عمومی دیوان عدالت اداری در رأی هیــأت عمومــی دیــوان آمده اســت: تصویــب نامــه مــورد شــکایت کــه محلهــای تجمــع گروههــای مختلــف در تهران و شهرستانها به محلهای مشخص محـدود شـده اوالً: با اصل 27 قانـون اساسی کـــه تشکیل اجتماعـات و راهپیماییه­ـا را از حیث محلهــای اجتماعــات علیاالطالق آزاد اعــالم کــرده مغایــرت دارد. ثانیــاً: بــا عنایــت بــه مــاده 11 قانــون نحــوه فعالیــت احـــزاب و گروههای سیاسی مصوب چهارم بهمــن ســال 94 کـــه وظایــف و اختیــارات کمیسیون احـــزاب موضوع مـــاده 10 قانون مـــذکور را احصا کرده و مطابق بند 6 مـــاده 11 قانون مرقوم بررســی و اتخاذ تصمیم در خصــوص درخواســت برگــزاری تجمعــات و راهپیماییه­ــا کــه مســتلزم تعییــن محل برگزاری آن نیــز خواهد بود، یکی از وظایف و اختیارات کمیسیون مذکور است، بنابراین مصوبــه مــورد اعتــراض بــا قوانیــن مذکــور مغایرت دارد و مستند بـــه بند یک مـاده 12 و مـاده 88 قانون تشکیالت و آیین دادرسی دیــوان عدالــت اداری مصــوب ســال 1392 ابطال میشود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.