جزئیاتبودج­هانقباضی99

Iran Newspaper - - News -

گروه اقتصادی / رئیس جمهوری بخشــنامه بودجه سال ۹۹۳۱ کل کشــور را در محورهــای «درآمدزایــ­ی پایدار، هزینــه کردکارا، ثبــات در اقتصاد، توســعه و عدالت و اصالحــات نهادی نظام بودجهریزی» ابالغ کرد. بهگزارش «پایگاه اطالعرسانی دفتر هیأت دولت»، بر اساس این بخشــنامه، با توجه به شرایط اقتصاد کالن کشور در ســال آینده، الزم است کلیه دستگاههای اجرایی در جهت تسریع در اجرای اصالحات ساختاری بودجه و تحقق سیاستهایکل­یاقتصادمقا­ومتی،بودجهپیشنه­ادیخودرابا­رعایتانضبا­طمالی و حــذف فرآیندها و هزینههای غیرضرور، ارتقای بهرهوری، رفع عوامل مخل رشــد اقتصادی، بهبود فضای کسب و کار، شناسایی و عملیاتی نمودن راهکارهای افزایش منابععمومی­ارائهکنند. ■ رویکردهای کالن بودجه سال 1399

پیــرو ابالغ رهبر معظــم انقالب مبنی بر تدوین نقشــه راه و برنامــه کلی اصالح ســاختار بودجه عمومی و کاهش ناترازی ســاختاری بودجه با افق دوســاله، سازمان برنامه و بودجه کشــور نسبت به تدوین اصالحات ســاختاری بودجه با رویکرد قطع وابســتگی مســتقیم بودجه از نفت در چهار محور «درآمدزایی پایدار»، «هزینه کرد کارا»، «ثبات در اقتصاد، توســعه و عدالت» و اصالحات نهادی نظام بودجهریزی» اقــدام کرد. بــرای تحقق محورهای فــوق، تعداد 0۱ بســته اجرایــی و پروژههای ذیل آنها تدوین شــد. اصالحات نظام بانکی بهعنوان بســته دهم با تأکید شــورای عالی هماهنگی اقتصادی لحاظ شد. بخشی از اصالحات ساختاری بودجه در قالب لوایح جداگانه تقدیم مجلس شــورای اســالمی میشــود یا در چارچوب اختیارات قانونی دولت به تصویب هیأت وزیران میرسد. بخش دیگری از این اصالحات حسب تأکید رهبر معظم انقالب باید در الیحه بودجه سال ۹۹۳۱ انعکاس یابد.

بــا توجه به اهمیت تخصیص بهینه منابــع بویژه نهادهها و یارانههــا­ی انرژی بر اســاس کارایی، در الیحه بودجه سال ۹۹۳۱ به موضوع تخصیص بهینه منابع توجه ویژه شده است. در این راستا بستههای «اصالح نظام یارانه پنهان انرژی» و «اصالح نظــام مالیاتی» بهعنوان دو بســته از برنامــه درآمدزایی پایدار اصالحات ســاختاری بودجهمعرفی­شدهاند.

یکی از محورهای اصلی قانون برنامه ششــم توســعه حذف عوامل مخل رشــد اقتصادی است. لذا در الیحه بودجه سال ۹۹۳۱ با جدیت اصالح محیط کسب و کار، اصالح در حکمرانی شرکتهای دولتی، خرید خدمت از بخش خصوصی در تأمین کاالی عمومی، اصالح نظام بنگاهداری شــرکتهای وابســته به دولت، شــفافیت و مبارزه با فساد از طریق اصالح نظام اداری پیگیری میشود.

قطع وابســتگی اعتبارات هزینهای از منابع حاصل از صادرات نفت، بازنگری در روش تعیین سهم دولت از درآمد نفتی، ارتقای حاکمیت شرکتی شرکت ملی نفت و سرمایهگذار­ی در بخش باالدستی نفت و گاز از اقدامات بسته «اصالح نظام مالیه نفت و گاز» است که بخشی از آن در بودجه سال آینده دنبال خواهد شد.

الزم اســت نظام مالیاتی با اســتفاده از اطالعات خرد داده نسبت به پیادهسازی ســاختار نوین مالیاتی و تجمیع اطالعات اشــخاص در قالب مجموع درآمد خانوار حرکت کند. همچنین الزم است برای افزایش نرخ مؤثر مالیاتی بر دهکهای باالی درآمدی، نســبت بــه افزایش نرخ مالیات بر کاال و خدمــات همراه با کاهش مالیات بر درآمد شــرکتها، اصالح پلههای نرخ مالیات بــر حقوق و اعمال مالیات عایدی ســرمایه اعم از امالک و مســتغالت در یک ســاختار اظهارنامها­ی اقدام کرد. اصالح نظامپرداخت­یارانههایم­ستقیموحذفی­ارانهدهکها­یباالیدرآم­دییکیدیگر از ابزارهای کارآمد عدالت اســت که در الیحه بودجه بهعنوان برنامههای اولویتدار دولت اصالح میشود. بهمنظور اصالح ساختار بودجه وزارت امور اقتصادی و دارایی دستگاهها نسبت به اجاره بهادارسازی یا مولدسازی امالک مازاد اقدام میکند.

الیحــه بودجه ســال ۹۹۳۱ برنامه محور اســت. ضروری اســت بر اســاس برنامه دولت اعتبارات تملک داراییهای سرمایهای صرفاً به طرحهای مهم و قابل افتتاح تا پایان سال اختصاص یابد و از تعریف هرگونه طرح تملک داراییهای سرمایهای جدید امتناع کنند. بودجهریزی مبتنی بر عملکرد تاکنون در۳۹ درصد از دستگاههای اجرایی مستقر شده و مقرر شد در سال ۹۹۳۱ و یک سال زودتر از موعد تعیین شده در حکم قانون برنامه ششــم توسعه استقرار کامل یابد. الیحه بودجه سال آینده در چارچــوب یک برنامه عملیاتی دوســاالنه غلتان به نحوی اســت که ســال اول برای تصویب و سال دوم برای اطالع تقدیم مجلس شورای اسالمی خواهد شد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.