افزایشدوبر­ابریسرعتتر­خیصکاالهای­اساسی

Iran Newspaper - - News -

محمدعلی حسنزاده، معاون امور بندری و اقتصادی سازمان بنــادر و دریانــورد­ی از افزایــش دو برابــری ســرعت ترخیــص کاالهــای اساســی از بنــادر در مقایســه با تخلیه و بارگیری این کاالهــا خبــر داد و گفــت: وزارت جهادکشاورز­ی بهعنوان متولی تأمین کاالهای اساسی باید واردکنندگا­ن را ملزم کند که کاالهای خود را فقط در یک بندر بهنام بندر امام خمینی تخلیه نکنند تا هزینه تمام شده آن نیز کاهش یابد./ایسنا

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.