ورود دینار عراقی به چرخه مبادالت ارزی

Iran Newspaper - - News -

ســیدحمید حســینی، دبیــرکل اتــاق بازرگانــی مشــترک ایــران و عــراق گفت: براساس توافقی که با بانک مرکزی داشتیم، صادرکنندگا­ن به عراق دینار خود را در اختیار صرافان همکار این بانک قرار میدهند. وی توضیــح داد: پیــش از این عراقیها دینــار خود را به صرافیهــا میدادند و بازرگانــا­ن ایــران از آن برای مســائل تجاری و بازرگانی خود اســتفاده میکردند و ایــن مبلــغ در چرخــه بانــک مرکــزی وارد نمیشــد. بــا ایــن حال بــا توجه به توافقهایــ­ی کــه با بانک مرکزی انجام شــد، تجار ایرانی دینار خــود را در اختیار صرافانی قرار میدهند که همکار بانک مرکزی هستند. دبیــرکل اتــاق مشــترک بازرگانــی ایــران و عــراق گفــت: دولتهــای ایــران و عــراق توافقنامــ­های را برای تبادالت تجــاری به پولهای ملی امضــا کردهاند و امریکاییهـ­ـا نیز به عراق برای خرید گاز و بــرق معافیت دادهاند و نباید نگران تأثیر تحریمها بر مبادالت تجاری با عراق بود./مهر

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.