بیمارستانه­اتابآورمیش­وند

Iran Newspaper - - News -

محمــد شــکرچیزاد­ه، رئیس مرکز تحقیقات راه، مســکن و شهرســازی خبر داد که بعــد از برنامه موفقیتآمیز مقاومســاز­ی مدارس، دســتورالع­مل تابآوری بیمارســتا­نها در مقابــل زلزلــه بــا همــکاری ســازمان مجــری بیمارســتا­نها و ساختمانهای عمومی و دولتی تدوین میشود./ایرنا

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.