تهدید در نواحی مرزی

Iran Newspaper - - News -

الیههــای نفتــی کــه با میــدان شــاهین مشــترک اســت، در عمق ١000 متری از بستر دریا (باالتر از الیههای گازی اعماق پایینتر از 3000 متر از بستر) و در ابعاد گسترده پارس جنوبی (به مساحت قریب به 4000 کیلومتر مربع) پراکنده شده و در سهناحیهجغر­افیاییقابل­بررسیاست:نواحیمرزی،نواحی نزدیک به مرز و نواحی دور از مرز. اما نواحی مرزی بیشــترین اثــر را از برداشــت بــاالی قطر پذیرفتــه و تعــداد چاههایی که آنهــا در مرز مشــترک مخزنی زدهاند، بســیار زیاد اســت. این موضوع نفت مرزی را بویژه در ســمت جنوب شــرقی میدان پارس جنوبی به ســمت قطر ســوق داده اســت، لذا توســعه هرچه ســریعتر در این بخش مرزی و نزدیک به مرز اهمیت ویــژهای دارد. نماینــده شــرکت نفــت و گاز پــارس دراین باره میگوید: «امید است در صورت عقد قرارداد توسعه فازهای آتی مخزن چندالیه نفتی میدان پارس جنوبی با یک شرکت توانمند (هم به لحاظ فنی و اجرایی و هم از نظر تأمین منابع مالی) توســعه یابد تا ســرمایهگذ­اری و تکنولــوژی الزم به حد کافی جهت کاهش حداکثری و ممانعت از برداشــت ســهم نفت خام ایران توســط کشــور همسایه تأمین شــود و به نحو مطلوبجهتبه­رهبرداریحد­اکثریشرکتم­لینفتایران و داخلیسازی آن حرکت شود. بهطوری که انتقال تکنولوژی توســعه چنیــن مخــزن چندالیه پیچیــدهای به شــرکتهای داخلی منتقل شــود.» زمان بســرعت در حال از دست رفتن اســت اما در صورت تحقق همکاریهای بینالمللی نه تنها گام دوم، بلکــه مقدمــات برداشــتن گامهای بعدی توســعه الیههاینفت­یپارسجنوبی­فراهمخواهد­شد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.