ورود٣کشتیح­املنهادهها­یدامیبهچاب­هار

Iran Newspaper - - News -

بهروز آقایی، مدیرکل بنادر و دریانوردی اســتان سیســتان و بلوچســتان از ورود ســه کشــتی حامل نهادههای دامی به کشــور خبر داد و گفت: این محمولهها از اوکراین و فرانسه وارد شده است./مهر

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.