صرفهجویی۰۰­7 میلیون لیتری مصرف ناوگان دیزلی

Iran Newspaper - - News -

مرضیه حصاری، مدیر کل دفتر حمل ونقل عمومی و ترافیک شهری ســازمان شــهرداریه­ا و دهیاریهــا­ی کشــور با اشــاره به صــدور پروانه فعالیــت بــرای 300 هزار ناوگان درون شــهری گفت: در دو ســال اخیر بــا اجــرای «طرح ســاماندهی ناوگان دیزل شــهری»، به طــور میانگین ســاالنه 00۶ تا 700 میلیون لیتر در مصرف ســوخت صرفهجویی شــده است./فارس

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.