آیا بغداد تل آویو را محکوم می کند؟!

Iran Newspaper - - News -

عبدالرحمــ­ن فتــح اللهی/با گذشــت بیــش از دو مــاه از حمله (9۱ژوئیــه/8۲ تیر) به پایگاه حشــد الشــعبی در آمرلــی از توابع اســتان صالحالدیــ­ن عراق و حملــه مجدد به پایــگاه دیگر این نیروها (حشــد الشعبی) موســوم به «ابومنتظر المحمداوی» در اســتان دیاله به نظر میرســد کــه اکنون عــالوه بر دولــت عادل عبدالمهــد­ی، نیروهای حشدالشــعب­ی نیز بهدنبال محکوم کردن اسرائیل، ذیل تجاوز به خاک عراق هستند. اما در این راستا چند نکتهمهمنبا­یدفراموششو­د: اولین دلیل این تأخیر به تحوالت داخلی سرزمینهای اشغالی باز میگردد. هر چند که احتمال دارد بنیامین نتانیاهو به سان دوره پیشین دوباره در تشکیل کابینه با شکست روبه رو شــود، با این حال وی برای پایان نیافتن عمر سیاســی و کشیده نشدن پایش به زندان و دادگاه در سایه پرونده فساد مالی و اداری خود و خانوادهاش این بار حاضر به عدول از برخی برنامهها و ائتالف با جریانهای دیگر، حتی احزاب رقیب خواهد بود. از ایــنرو در شــرایط کنونی دولت مرکزی بغداد و حشدالشــعب­ی قبل از فــروغ یا افول احتمالی ســتاره بخت نتانیاهو بهدنبال محکوم کردن حمالت و تجاوزات اسرائیل به خاکعراقهست­ند. دلیــل دوم ناظــر بــر ایــن واقعیــت اســت کــه اگــر دولــت مرکــزی بغــداد و نیروهای حشدالشــعب­ی که در دو ماه گذشته با یک سکوت سیاســی و انفعال جدی در تحوالت میدانــی در برخــورد بــا این حمــالت عمل کردهانــد و عمالً نشــان دادهاند کــه در یک سردرگمی و تشتت به سر بردهاند، نتوانند از شرایط پیش آمده ناشی از ناکامی نتانیاهو در محکوم کردن اسرائیل در تجاوز به خاک عراق استفاده کنند و بهره الزم را ببرند؛ در چنین وضعیتی، این شــائبه و برآورد غلط در تل آویو پیش خواهد آمد که دولت آتی در سرزمینهای اشغالی میتواند باب حمالت دیگر را شکل دهد، بدون آنکه واکنش تندی از سوی دولت مرکزی بغداد و نیرهای نظامی صورت گیرد. بــه هر حــال حملــه اول اســرائیل به پایــگاه حشدالشــعب­ی در آمرلــی از توابع اســتان صالحالدیــ­ن، آن هــم پس از گذشــت بیــش از 4 دهه از بمباران تأسیســات هســتهای اوراســیک دهوک در ســال ۱89۱ میالدی میتواند فتح بابی را برای دولتهای بعدی اســرائیل از هــر جریــان و جنــاح سیاســی، ولــو چــپ میانه در تــداوم و حتی گســترش ایــن حمــالت باز کند. از ایــنرو عالوه بر پاســخگویی در میدان، بایــد از ابزارهایی برای محدودسازی و افزایش هزینه و تبعات این دست اقدامات برای تلآویو سود جست که قطعاً یکی از این ابزارها محکوم کردن اسرائیل در سازمان ملل است. نکته مهمتر به موفقیت یا عدم موفقیت عراق در محکوم کردن اسرائیل بازمیگردد. در این رابطه با وجود اسناد و مدارکی پیرامون عاملیت اسرائیل در تجاوز به خاک عراق که میتواند ســخنان و مواضع آشکار بنیامین نتانیاهو را در این خصوص شامل شود، اما به نظر میرسد هنوز قاطعیت الزم در دولت مرکزی عراق برای پیگیری این مسأله وجود ندارد که علت آن میتواند بیمی باشــد که ناشــی از ترس عادل عبدالمهدی از تداوم حمالت اسرائیل به عراق در پی شکایت بغداد در شورای امنیت و ایجاد شکاف احتمالیباک­اخسفیدباشد. اما در کنار آن ســازمان حشدالشــعب­ی عــراق عنوان کرد که فالح الفیــاض، رئیس این ســازمان در جایگاه مشــاور امنیت ملی عراق بــرای محکوم کردن تجاوزات اســرائیل به خاک این کشــور بزودی عازم ســازمان ملل خواهد شد تا رسماً شکایتنامه عراق به سازمان ملل و شورای امنیت را در این رابطه تقدیم کند. با وجود این حتی اگر اجماع داخلیعراقی­هادرنهایتم­نجربهتقدیم­اینشکایتنا­مههمشودچند­اننمیتواند­ر خصوص موفقیت آن در سازمان ملل چشم امید داشت. لذا در مجموع و با وجود این شرایط باید دید که آیا در نهایت عراق حاضر به ارجاع پرونده شکایتش مبنی بر تجاوز اسرائیل به خاک خود به سازمان ملل و شورای امنیت خواهد شد و از آن مهمتر در این صورت بغداد خواهد توانست تلآویو را محکوم کند؟!

متنکاملیاد­داشترادر«ایرانآنالی­ن»بخوانید.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.