عبدالمهدی: احکام دولت عراق بازگشتناپذ­یر هستند

نخستوزیر عراق دلیل برکناری فرمانده نیروهای سازمان مبارزه با تروریسم را ارتباط او با سفارتخانهه­ا عنوان کرد

Iran Newspaper - - News -

گــروه جهان/عــادل عبدالمهــد­ی، نخســتوزیر عراق تغییر حکم برکناری «عبدالوهــا­ب الســاعدی» را غیرممکن دانســت و تأکیــد کــرد: «تصمیــم گرفته شده،بازگشتناپذ­یراست.»

به گزارش ایرنا، بعد از دو روز جنجال ایجادشدهدر­سطحشبکههای­اجتماعی و صحنــه سیاســی پیرامــون برکنــاری ســپهبد ســتاد «عبدالوهاب الســاعدی» از فرماندهــی نیروهــای ســازمان مبارزه بــا تروریســم، «عــادل عبدالمهــد­ی» تأکیــد کــرد: بــه موجــب تصمیــم اتخاذ شــده، «الساعدی» در وضعیت «منتظر خدمت» در وزارت دفاع عراق قرار گرفته است. وی تلویحاً سپهبد ستاد الساعدی را بــه ارتبــاط بــا برخــی ســفارتخان­ههای خارجــی در بغــداد متهــم کــرد و بــدون اشاره به نام این سفارتخانهه­ا افزود: یک نظامی بایــد فرمان پذیر باشــد و رفت و آمدبهسفارت­خانههاامری­غیرقابلقبو­ل اســت. وی با اشاره به جنجالی که قضیه عبدالوهاب الساعدی در سطح رسانهها و شــبکههای اجتماعــی ایجــاد کــرده، گفته اســت که رفتن به سمت رسانهها و شــبکههای اجتماعی و اظهارنظر کردن اشــتباه بــزرگ و غیرقابــل قبولی اســت. ایــن جنجالهــا پــس از آن بــروز کــرد که عبدالوهابا­لساعدیدراظ­هاراتیمدعی شــده بود، تصمیم برکناری او از سازمان

کامالً شخصی بوده و مبارزهًبا تروریســم تلویحا سپهبد ســتاد «طالب الشغاتی» رئیس سازمان مبارزه با تروریسم عراق را متهمکردهبو­د.

سپهبد الساعدی از فرماندهان ارشد در ســازمان مبارزه با تروریســم به شــمار مــیرود کــه در جنگهــای مختلــف بــا داعش حضور داشــت اما دســتکم سه بــار فرماندهــی او در جبهههای مختلف به دالیلی که گفته نشده، به حال تعلیق درآمده بود.

ســازمان مبــارزه بــا تروریســم یکی از یگانهــای مســتقل در نیروهای مســلح عراق است که بعد از سقوط رژیم صدام در ۳۰۰۲ بــا کمک امریکا شــکل گرفت و نیروهــای آن که بهعنــوان نیروهای زبده نظامی عراق شناخته میشوند، از حیث آمــوزش و تســلیحات و حتــی حقــوق ماهانــه بیشــترین دســتمزدها را در بین نیروهایمسل­حعراقدارند.

عبدالوهاب الســاعدی زمانی یکی از گزینههــای «محمد الحلبوســی» رئیس پارلمان عراق برای وزارت دفاع بود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.