برگزاری انتخابات زودهنگام اتریش

Iran Newspaper - - News -

اتریشــیها دیــروز پــای صندوقهــای رأی رفتنــد تــا در انتخابــات زودهنــگام پارلمانی این کشــور شــرکت کنند. پیــش از ایــن انتخابات نظرســنجیه­ا برنــده آن را حزب محافظهکار مردم به رهبری سباستین کورتس معرفی کرده بودند.

بهگزارش ســایت شــبکه خبــری «یــورو نیــوز»، چنانچه سباســتین کورتس صدراعظم پیشین اتریش در این انتخابات برنده شود، برای تشکیل دولت نیاز به ائتالف دارد اما هنوز مشخص نیست با چه حزبی ائتالف کند. بویژه که ائتالف قبلی او با حزب تندروی «آزادی»، بهدلیل یک رسوایی منجر به فروپاشی دولت و برگزاری انتخابات زودهنگام شــد. این رســوایی با انتشــار ویدئویی از هاینتس کریســتیان اشــتراخه، معــاون صدراعظم اتریــش و رهبر حزب راســتافرا­طی آزادی رقــم خــورد که در آن اشــتراخه در حال معامله سیاســی با فــردی دیده میشد که خود را از بستگان یک الیگارش روس معرفی میکند.

با این حال سباستین کورتس ۳۳ ساله نه تنها توانست تا حد زیادی سالم از این رســوایی بیرون آید، بلکه موفق شــد بخشــی از حمایــت رأی دهندگان حزب راستگرای آزادی را نیز بهدست آورد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.