تهران زیر سایه خیابان کامل می رود

گزارش «ایران» از ایجاد خیابانهای هوشمند در شهر

Iran Newspaper - - News -

حمیــده امینــی فــرد / چنــدی پیــش معــاون حملونقــل ترافیــک تهــران از ایجاد خیابانهــا­ی کامل در تهران خبر داده بود. خیابانی که قرار اســت بــا نگاه عادالنه به مدهــای حمل و نقل، ســهم برابری را بــرای پیادههــا، خودروها، دوچرخه ســوارها و حملونقل عمومی قائل شود. خیابان کامل اگرچه این روزها بهعنوان یک واژه نو در ادبیات شهری پایتخت مطرح میشود، اما سابقه 26-27 سالهای در جهان دارد و از ســال 1993 به یک واژه عمومی تبدیل شده است. در برخی شهرهای بزرگ همچون

خیابــان کامــل برای اســتفاده از هر 4 مد حمل و نقل یعنی پیــاده، دوچرخه، ســواره و عمومــی طراحــی شــده اســت. درحال حاضر اغلب خیابانهای تهران درقلمروسوا­رههاست.

عرض پیادهرو در خیابان کامل 4 متر است، درحالی که هماکنون عرض پیاده روهای تهران در معابر شریانی و مهمی همچون خیابان مطهری یک و نیم متر است.

در خیابــان کامل، خیابانها بهعنوان مهمترین فضای عمومی شــهر در نظر گرفته میشود و هر آنچه فضای عمومی بخواهــد، مثــل نشســتن، مالقــات، گپ زدن، اســتراحت و روزنامــه خوانــدن، عرضهمیکند.

در تهــران 200 تــا 230 معبر قابلیت تبدیل شــدن به خیابــان کامــل را دارند، اما در برنامه توسعه 110 خیابان از جمله مطهــری و ولیعصــر پیشبینــی شــده است.

براســاس برنامــه ســوم توســعه شــهرداری تهران که به تصویب شــورای شهر رسیده است، هر سال در 22 منطقه تهــران یک معبــر که ویژگیهــای الزم را دارد، کامل میشــود و در ســال دوم یک خیابان به دو خیابان افزایش مییابد.

خیابان کامل را نه مهندسین ترافیک که معمــاران منظر طراحی میکنند. هر خیابان مانند پارک باید حتماً سند منظر داشتهباشد.

در خیابان کامل «سایه» نقش حیاتی دارد. هر خیابان دارای نقشههای 5 ساله ســایه است، براین اســاس درخت نقش حیاتی دارد.

مبلمــان در خیابــان کامــل هــر 25 متر جانمایی شــده اســت. صندلیها در فواصــل مشــخص بــه گونــهای طراحی شده تا دسترســی پیادهها به آنها راحت باشد.

در هــر 25 متــر یک ســطل زباله و نه مخزن زباله! قرار میگیرد.

بــا حــذف جویهــا و حفــر چاههــای جذبی در زیر خیابان کامل، روانآبها به جای هدر رفت و حمل زباله و ایجاد بوی بد به ســفرههای آب زیــر زمینی هدایت میشــوند و از این طریق ســفرههای آب زیرزمینی هم سیراب میشود.

در خیابــان کامل جای ویــژهای برای پــارک خودروهــا پیشبینــی شــده تــا چشــمانداز بصــری خط آهــن خودروها حذف شود و خیابان، پیاده پسندتر شود.

فضاهــای خالــی بیــش از 30 متر در خیابــان کامــل در هــر نقطــه تبدیــل به پالزای کوچک خیابانی میشــود. پالزاها میتوانند محلی بــرای قرارهای مالقات لندن البته این خیابانها را «سالم» هم مینامند. خیابان کامل تنها به ترددها توجه نمیکند، ایست در فضای شلوغ شهری و لذت بردن از پیرایهها و ارائههای شهر شاید مهمترین نگاه انسانی خیابان کامل به شهر باشد. خیابانی که میخواهد به عابران، فرصت قدم زدن در پیاده روهای وسیع را بدهد و همچون گذشته ازغلبه آهن بر شهر کم کند. افشین خضرلو اقدم، دبیر کمیته پیگیری و پیادهسازی tod (توسعه بر مبنای حملونقل انبوهبر) در گفتوگو با «ایران» از ویژگیهای خیابان کامل میگوید. و اســتراحت عابران با منظرههای زیبای خودباشند.

امــروز روشــنایی معابــر بــه ســمت خیابانها طراحی شــده، بههمین دلیل عابــران پیاده بویــژه در نیمههای شــب، نمی توانند با خیال آســوده در پیادهروها قدم بزنند، در خیابان کامل برای امنیت و فعال بودن بیشــترپیا­دهروها، روشنایی جداگانهای برای آنها طراحی خواهد شد.

خیابان کامل با داشــتن فضای سبز، المانهــای آبنما و زیباییهای بصری، قلمــرو پیــاده را بــه یک فضای دوســت داشتنی تبدیل میکند.درسند معماری منظــر خیابــان المانهای خاصــی برای خیابــان در نظــر گرفتــه شــده تــا عابران مکث کنند، کتاب بخوانند، عکاسی کنند و لذت ببرند.

خیابــان کامــل از ســرعت زندگــی میکاهــد و بهدنبــال ایجــاد یــک زندگی انسانی در شهر است.

خیابــان کامــل میل به بســته شــدن دارد، هــر چیــزی را کــه تولیــد میکند به مصرف میرساند. براین اساس از انرژی خورشــید بــرای روشــنایی خود اســتفاده میکند.

در خیابان کامل پمپ الکتریک مثل پمپ بنزین برای شــارژ موتــور یا خودرو نصب خواهد شد.

در تهــران خیابــان جدیــد ســاخته نمیشــود. خیابانهای فعلی و قدیمی که قابلیــت دارند، میتواننــد به خیابان کامــل تبدیــل شــوند، درســت هماننــد شــهرهای قدیمــی دنیا کــه 500 تــا 700 ســالهاند و خیابانهایش­ــان را «کامــل» کردهاند.

همــه پلهــای عابر پیــاده در خیابان کامــل حذف میشــود. اجــرای روگــذر و زیرگــذر هــم ممنوع اســت، به جــای آن هــر 150 متــر یک ســامانه عبــور عرضی روی زمین ایجاد میشود تا همانطور که ایمنــی عابران در طــول پیادهروها حفظ میشود در عرض معبر هم امن باشد.

در خیابــان کامــل تــردد خودروهــا محــدود نمیشــود، امــا قطعــاً از الیــن خیابــان برای ســوارهها کم خواهد شــد و سرعتکاهشمی­یابد.

هــر خیابانــی نمیتوانــد کامل شــود و همــه خیابانهــا­ی کامــل در تهــران یکدســت نخواهد بــود. امــا خیابانهای پهــن با بیــش از 25 متر عــرض بهترین گزینه برای کامل شــدن هستند، هرچند خیابانهای با عرض کمتر هم میتوانند به این طرح بپیوندند.

هنــوز خیابانهــا­ی کامــل در تهــران شناســایی نشــدهاند. بــه محــض ابــالغ دســتورالع­مل، خیابانهایـ­ـی کــه ایــن ویژگیها را دارند، پیشنهاد میشوند.

بــا توجــه بــه وضعیــت هــر خیابان، هزینــه و زمــان اجــرای طــرح متفــاوت خواهد بود. برای اجرای طرح به آسفالت خیابانهــا دســت زده نمیشــود. اما کار زمان بر خواهد بود.

ســرمایهگذ­اران بخــش خصوصــی بهترین گزینــه برای تأمیــن منابع مالی اجرای طرح هستند. آنها میتوانند رونق اقتصادیخیا­بانرابرگرد­انند.

خیابــان کامــل خیابــان هوشــمند خواهد بود و با شهروندان حرف میزند. بنابرایــن عــالوه بــر اینکه آمــار دقیقی از ترددها و فعالیتهای هر چهار مد دارد، در پدافند غیرعامــل و ارائه خدمات هم پیشــتاز خواهــد بــود. هــر زمــان خطری مثــل زلزله و ســیل شــهروندان را تهدید کنــد، خیابان به آنها اطالع میدهد و اگر شهروندی نیاز به اطالعات داشته باشد، مثالً نزدیکترین خیاطی یا آرایشگاه را به آنهامعرفیم­یکند.

پیادهروهــ­ای خیابــان کامــل در هــر 500 متر به یک سرویس بهداشتی سیار مجهزمیشود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.