شناسایی ۰1 هزار خطر در پارکهای تهران

Iran Newspaper - - News -

رئیــس شــورای شــهر تهــران گفــت: در جلســه دیــروز شــورا 10 میلیــارد تومــان برای مراسم پیادهروی اربعین تصویب و تأکید شد این اعتبار در مواردی هزینه شــود که توســط ســتاد مرکــزی اربعین مشخص شده و طی سه ماه نیز گزارش عملکرد مالی به شورا ارائه شود.

بهگزارش ایسنا، محسن هاشمی در جمع خبرنگاران گفت: در جلسه دیروز بحث صحبتهای رهبر معظم انقالب دربــاره نامگــذاری شــهیدان در کــوی و بــرزن مطرح شــد کــه اقدامــات ویژهای نیــز برای این مســیر انجام خواهد شــد. همچنیــن گزارشــی نیز دربــاره موضوع شــهید زدایــی از نام معابر شــهر تهران از سوی کمیته ویژه بزودی به شورا ارائه میشود.

وی دربــاره مشــکل تأمیــن منابــع آبی برای پارک چیتگر نیز اظهار کرد: بر اســاس بررسی انجام شــده ساالنه هفــت تــا 10 میلیــارد تومــان هزینــه نگهــداری چیتگر اســت و 300 تا 00۵ میلیــون تومــان بــرای آبرســانی ایــن پارک نیاز است اما با توجه به اختالف آبفــا بــا شــهرداری منطقــه، آب ایــن پــارک قطع شــده که ما اعــالم کردیم بــا توجــه بــه هزینه هفــت میلیــاردی ســاالنه برای این پــارک باید ابتدا پول آب داده میشد.

رئیــس کمیتــه ایمنــی و مدیریــت بحران شــورای اســالمی شــهر تهــران با اشــاره به بررســی انجــام شــده در حوزه ایمنی پارکهای شــهر تهــران گفت: 10 هــزار خطــر در پارکهــای شــهر تهران شناسایی شده است.

زهــرا صدراعظــم نــوری افــزود: در بررســیها پــس از بازدیــد از 0۵1 پــارک در مجموع 10 هزار خطر شناسایی شده اســت. 7000 خطــر در حــوزه ایمنــی و 3000 خطــر در حوزه محیط زیســت در این بازدیدها گزارش شــده در این میان مخاطــرات زیســتی بــا ۵۶ درصــد و در مخاطرات زیستی مواجه با برقگرفتگی بــا 21 درصد بیشــترین ســهم را به خود اختصاص دادهاند. در حوزه مخاطرات زیســتمحیط­ی اســتفاده نادرســت از منابــع مختلــف آب، انــرژی و آلودگــی خاک و هوا، اســتفاده نادرســت از منابع آبــی در پارکهــا بــا 39 درصــد دارای بیشترین سهم بوده است.

وی بــا بیان اینکه در بررســی دیگری ایمنــی کــودکان در زمینهــای بــازی پارکهــای شــهری اعــم از پارکهــای محلی، ناحیــهای، منتخب پنج منطقه شــمالی، جنــوب، مرکــز، شــرق و غرب تهران بررســی شــده اســت، اظهار کرد: نتایــج حاکی از آن اســت که بیش از 8۶ درصد وســایل بــازی پارکهــا میتواند مخاطرات و آسیبهایی را برای کودکان به همراه داشــته باشد. همچنین نتایج مطالعات دیگری روی وضعیت ایمنی و محیط زیســتی تعــدادی از پارکهای تهــران بــه ترتیــب میــزان مطلوبیــت شــاخص ایمنی را ۵9.2 درصــد و ۵2.9 درصد نشان داده است.

نوری ادامــه داد: بهطور کلی ضعف مالحظات ایمنی در سیستمهای برقی و مکانیکــی، آبنماهــا و همچنیــن نبــود امکانــات مناســب بهداشــتی و امدادی عمدهترین خطرات و مشــکالتی اســت کــه در ســالهای اخیر حــوادث ناگواری را متوجــه کودکان و حتی بزرگســاال­ن در پارکهای شهری کرده است.

مدیرعامــل ســازمان آتشنشــانی نیــز در صحن علنی شــورا به مناســبت روز آتشنشــان از تشــکیل کارگروه ویژه مقابلــه با حریق در بناهای تاریخی خبر داد و گفت: در پی وقوع حریق در میدان حســنآباد بــا همــکاری وزارت میــراث فرهنگی دورههای ویژه مقابله با حریق در بناهای تاریخی با همکاری دانشــگاه تهران تشکیل شده است.

مهــدی داوری با بیــان اینکه 20 هزار ساختمان در طرح نظام بازرسی ایمنی ساختمانها مورد بازرســی قرار گرفتند و ۵9 بــرج و 8 شــهرک مســکونی نیز در طــرح 999 پایــش شــدهاند، اظهارکــرد: ســامانه هوشــمند پایــش خودروهــای آتشنشــانی روی 118 دســتگاه خــودرو انجام شــده اســت. 29 هــزار و 7۵9 نفر در قالــب اجــرای طــرح حامــی ایمنــی آمــوزش داده شــدهاند و ایمنــی 3100 مدرسه نیز پایش شده است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.