جدال شاگردان کوالکوویچ با تزارهای پرافتخار

Iran Newspaper - - News -

چهاردهمین دوره جام جهانی والیبال از سهشــنبه (فردا) به میزبانی ژاپن و در دو شــهر ناگویا و هیروشــیما برگزار خواهد شــد. تیــم ملــی والیبال ایران شــنبه شــب بــا ترکیب ســعید معروف، جواد کریمی، امیر غفور، پوریا یلی، پوریا فیاضی، فرهاد قائمی، میالد عبادیپور، امیرحســین اســفندیار، علی شــفیعی، مســعود غالمی، علی اصغر مجرد، محمدرضا حضرتپور و محمدرضا مؤذن به محل برگزاری مســابقات رســید و سیدمحمد موســوی با درخواســت خود برای اســتراحت، غایب بزرگ تیــم ملی در جام جهانی خواهد بــود. جام جهانی 2019 با حضور 12 تیم برگزار میشــود و تمامی تیمها با یکدیگر دیدار خواهند کرد. تیم ملی والیبال ایران در این مســابقات 11 بازی با تیمهای روســیه، مصر، کانادا، استرالیا، برزیل، امریکا، تونس، آرژانتین، ژاپن، ایتالیا و لهســتان برگزار میکند که اولین بازی شــاگردان ایگور کوالکوویچ ســاعت 8:30 سهشــنبه مقابــل پرافتخارتر­ین تیــم تاریخ جام جهانی (روسیه) است. جام جهانی هر چهار سال یکبار برگزار میشود و روسها در 13 دوره گذشــته 6 بار قهرمان شــدهاند. برزیل و امریکا 2 قهرمانی در کارنامه دارنــد و تیمهــای کوبا، ایتالیــا و آلمان هر کدام یک قهرمانــی را تجربه کردهاند. ملیپوشــان والیبال کشــورمان در حالی به عنوان تیم اول آسیا در این مسابقات حضور خواهند داشت که ۷1 تا 22 دی باید در مسابقات انتخابی المپیک حضور یابنــد و به گفته کارشناســا­ن والیبــال، انتخابــی المپیک اهمیت بیشــتری دارد. مصطفی کارخانه، مربی و کارشناس والیبال درباره آغاز مسابقات جام جهانی والیبــال 2019 اظهار داشــت: «حضور در این رقابتها باید کامالً مدیریت شــده باشــد. به این معنی که درســت اســت امتیاز این مســابقه خیلی باالست و بعد از مســابقات المپیک و قهرمانی جهان، رقابتهای جام جهانی اهمیت زیادی دارد اما با توجه به شرایط ویژه والیبال و سال منتهی به المپیک تمرکز باید روی کسب سهمیه المپیک باشد.» ایگور کوالکوویچ، سرمربی تیم ملی والیبال ایران پیــش از آغاز این مســابقات درخصوص وضعیت تیم ملــی و انتقاداتی که از او میشــود، به فــارس گفت: «افرادی کــه میگویند من اعتقادی بــه آنالیز ندارم، بایــد از نزدیــک کار من را ببینند و ســپس اظهــار نظر کنند. فکــر میکنم باید به من جایزه نوبل بدهند یا حداقل نامزد دریافت جایزه نوبل شــوم اگر واقعاً تنها با تفکرات خودم و بدون آنالیز توانســتم چندین موفقیت کســب کنم. احساس میکنم گاهی حســادتهای­ی نسبت به تیم ملی والیبال ایران وجود دارد. کسی کــه میخواهد انتقاد کند، باید حداقل در ســطح من باشــد تا مــن بتوانم به وی توضیــح دهــم. بازیکنان به مــن قول دادند کــه در بازیهای ملــی وارد درگیری نشوند. حواشی و درگیریهای اینچنینی به بازیکنی مثل کوبیاک اجازه میدهد علیه ایران صحبت کند. نمیدانم چرا برخیها دوست ندارند خوشحالی مردم را ببینند.» گفتنی است، تیم ملی والیبال ایران چهارمین حضور در جام جهانی را تجربه خواهد کرد و کسب جایگاه هشتمی در جام جهانی 2015 بهترین عنوان ایران در سه دوره پیشین حضورش محسوب میشود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.