خاطیان دربی 90 نقره داغ شدند

رأیکمسابقه­کمیتهانضبا­طی؛محرومیتهوا­دارانسرخاب­یو3 بازیکن

Iran Newspaper - - News -

گــروه ورزش / کمیتــه انضباطــی رأی خــود را درخصــوص اتفاقــات دربــی 90 اعــالم کــرد. بــر این اســاس، اســتقالل به دلیل توهین و فحاشــی تماشــاگرا­نش بــه داور و بازیکنــان حریف، پرتاب صندلــی بــه ســوی تماشــاگرا­ن رقیــب، پرتــاب اشــیا بــه ســمت بازیکنــان پرســپولیس از جمله محمدحســین کنعانــیزا­دگان کــه منجــر بــه مجروحیت او شــد و به سبب شرکت بازیکنان در نــزاع جمعــی، 0۷ میلیــون تومان جریمــه و یک جلسه از حضور تماشاگران در اولین بازی خانگی لیگ محروم شد. همچنین عارف غالمی، بازیکن ایــن تیــم بــه علــت ورود به نــزاع جمعــی و اخذ کارت زرد و متعاقــب آن توهین به داور مســابقه، بــه 2 جلســه محرومیــت از حضــور در مســابقه لیــگ و پرداخت مبلغ 20 میلیــون تومان جریمه نقدی محکوم شد. سیاوش یزدانی، دیگر بازیکن اســتقالل هم به دلیل نقض اصول رفتار کلی و با در نظــر گرفتن ســوابق این بازیکن یک جلســه از مســابقه لیگ محــروم و به پرداخــت 20 میلیون جریمه شــد. ضمــن اینکه علی کریمــی، هافبک اســتقالل هم به دلیل نقض اصــول کلی رفتار در بــازی کــه منجر بــه اخــذ کارت زرد و متعاقب آن اخراجش شــد، 10 میلیون جریمــه و توبیخ کتبی شد. پرســپولیس هم به دلیل توهین هوادارانش به تیم مقابل، فحاشــی بــه داور، پرتاب نارنجک پس از به ثمر رســیدن گل، پرتاب اشــیا و صندلی شکسته به سمت تماشاگران رقیب، ورود تماشاگر به داخل زمین و به ســبب شــرکت در نزاع دسته جمعــی، 0۷ میلیــون تومان جریمه شــد. ضمن اینکه پرسپولیس یک جلسه محرومیت تعلیقی از بازی فصل گذشــته مقابل ســپاهان داشــت که این محرومیــت در بازی خانگی بعــدی این تیم به اجــرا درخواهد آمد. همچنیــن کنعانیزادگ­ان به علت تحریک تماشاگران استقالل، 20 میلیون تومان جریمه شد. شجاع خلیلزاده، دیگر مدافع سرخپوشــان هم بــه علــت تحریک تماشــاگرا­ن اســتقالل و همچنیــن توهین به داور، 2 جلســه از مسابقات بعدی لیگ محروم و 20 میلیون تومان جریمه شــد. البته پرســپولیس به دلیل سوء رفتار تیمــی و گرفتــن ۵ کارت زرد، ۶ میلیون دیگر هم جریمه شــد. کمیته انضباطی اعالم کرد در مورد تخلفــات فرشــاد احمــدزاده کــه پــس از دربی تا اطــالع ثانوی محروم شــد، رأی مقتضــی صادر و اعالم خواهد شــد. همچنین پرسپولیس در هفته هفتــم لیــگ برتر میزبان پیــکان اســت و با توجه بــه اینکه قــرار بود پیش از بازی بــا پیکان و مقابل هــواداران پرســپولیس، کاپیتــان ایــن تیــم جــام قهرمانی در ســوپرجام را باالی سر ببرد اما با رأی انضباطی و محرومیت هواداران به نظر میرســد که این مراســم لغو خواهد شــد. چرا که مسئوالن این باشگاه اصرار دارند که مراسم اهدای این جام مقابل هواداران انجام شود. ■ محرومیت برای مربی که اصال ً ورزشگاه نبوده

کمیتهانضبا­طیدیروزدرح­کمیازمحروم­یت 3 ماهــه عــادل باباپــور، مربــی ماشینســاز­ی از تمامی فعالیتهــا­ی فوتبالی و حضور در تمامی استادیومها­ی ایران خبر داد و دلیل آن را حمله و توهین به داور در دیدار ماشینسازی و شهرخودرو اعالم کرد. این مربی با ابراز تعجب از حکمی که درباره او صادر شــده، به ایســنا گفت: «نمیدانم در آســتانه بازی با پرســپولیس این محرومیت از کجا آمد. پارســال در دیدار ماشینســاز­ی و پدیده جنجالــی پیش آمد که من 3 ماه محروم شــدم و با اعتراض باشــگاه به یک ماه تقلیــل یافت و آن محرومیــتًرا کشــیدم. در دیــدار امســال دو تیم هم من اصال ورزشــگاه نبــودم و برای آنالیز دیدار پیکان و شاهین به بوشهر رفته بودم. چگونه وقتی در اســتادیوم نیســتم، میتوانــم بــه داور حمله و توهین کنم؟»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.