وقتی همه عصبانی هستیم!

پرخاشهایی در جامعه که در فوتبال پررنگ میشود

Iran Newspaper - - News - حامد جیرودی خبرنگار

«عصبانــی نیســتم...» فیلمی بــه کارگردانی رضا ُدرمیشیان محصول سال 1392 که پس از کــش و قوسهــای فــراوان و بــا 21 دقیقــه کوتاهتــر از نســخه اصلــی از 12 اردیبهشــت 139۷ روانــه ســینماها شــد. نــام فیلــم بــا شخصیت اصلی آن در تضاد بود؛ به عبارتی نویــد محمــدزاده کــه نقــش اصلــی فیلم را برعهده داشــت در مقاطع مختلف از روایت داســتان عصبانی بود. نکته قابل توجه اینکه فیلــم و موضــوع آن، عصبانیت عدهای را به همراه داشــت و تالش بســیاری شــد تا مانع اکــران فیلــم از پرده نقرهای ســینماها شــود. نکته مهم تر این اســت کــه عصبانی بودن یا نبــودن تنها به یــک فیلم ســینمایی محدود نمیشــود. موضوعی فراگیر در جامعه است که جامعهشناسـ­ـان در تحلیلهــای پرتعداد بــه آن پرداختهاند و بــه عبارتی باید گفت که «عصبانی هستیم».

رفتــاری کــه ممکن اســت خیلــی از ما به صــورت خودآگاه یا ناخــودآگا­ه آن را مرتکب شــویم. مثــل بــوق زدنهــای بیمــورد در خیابان یــا بیاحترامیه­ایی که بعضی افراد بــه بهانههای مختلف نســبت به هــم انجام میدهند و با هم درگیر میشــوند. آماری که رسماً اعالم میشود و حکایت از درگیریها و خشــونتهای خیابانی دارد و مواردی از این دســت. در این شرایط، درگیری و عصبانیت، روحیــهای اســت کــه سالهاســت بــه فوتبال ایــران هــم منتقل شــده و بازیکنــان و تیمها بــه بهانههــای مختلــف بــا تندخویــی به هم پرخــاش میکننــد و تبعــات آن به ســکوها و تماشــاگرا­ن و هــواداران نیز منتقل میشــود. بخصــوص در آســتانه بازیهــای حســاس، در حیــن برگــزاری مســابقات و بعــد از آن. در همیــن فصــل کــه بــه بهانه آمــاده نبودن زیرســاخته­ا، مسابقات با ســه هفته تعویق شروع شــد نیز شــاهد رفتارهای پرخاشگرانه اهالــی فوتبــال نســبت بــه هــم بودهایــم. از مصاحبههــا­ی آتشــین و بیانیههــا­ی زیــاد در همیــن چنــد هفتــه و مــدت زمــان کوتــاه که بگذریــم، باید به رفتار فــردی ارکان وعوامل فوتبــال اشــاره کنیــم. جالــب اینکــه آنــدرهآ اســتراماچ­ونی ســرمربی ایتالیایــ­ی و تازهوارد بــه فوتبالمــا­ن هــم از ایــن قاعده مســتثنی نیســت. وقتــی مترجمــش نیامــد، صندلــی کنفرانــس را پرت کــرد و در همین بازی آخر اســتقالل هم در اعتــراض به تصمیــم داور، توپ را با عصبانیت شــوت کرد و اخراج شد. مرتضــی تبریــزی، مهاجم آبیهــا زمانی که تعویــض شــد، با پــا، کلمــن آب را به نشــانه اعتــراض هدف عصبانیت خــود قرار داد. در آن سو، علیرضا بیرانوند که فصل قبل مأمور نیــروی انتظامــی را هل داده بــود، در بازی با تراکتورســ­ازی رفتاری دور از شأن انجام داد و در بازی اخیر مقابل سپاهان با مدل اعتراض عجیبی که به داور داشت، هم کارت گرفت و هم به گفته خودش تمرکزش را از دست داد و 2 گل غیرمنتظره دریافت کرد.

دربــی پایتخــت هــم کــه در این نیــم قرن داســتان خــودش را داشــته اســت. از ســیلی مرحوم عزیز اصلی دروازهبان پرسپولیس در دربی سال84 به حاج ابوالحسن داور بازی که 3 بر صفر شدن بازی به سود تاج و محرومیت چندماهه خودش را در پی داشت تا دربی سال 3۷ که 2-2 مساوی شد ولی به دلیل درگیری بازیکنان با هم و ریختن تماشــاگرا­ن به داخل زمین، بازی 0-3 به ســود اســتقالل اعالم شد و بازیکنانــ­ی ماننــد مجتبــی محرمی، فرشــاد پیــوس، احمدرضا عابدزاده و امیر قلعهنویی با محرومیتهای 2 و یک ســاله روبهرو شدند کــه بعداً کاهش یافت. در دربی ســال 9۷ هم پرویز برومند با مشــت به صورت پایان رأفت کوبید که محرومیــت چندماهه او و بازیکنانی مانند حمید اســتیلی و محمد نوازی را در پی داشــت. در لیگ برتر هــم در بازیهایی پیش آمده که ســرخابیها درگیریهایی داشــتهاند و محرومیت و جریمههایی نصیب آنها شده ولــی در ایــن دربــی کمیتــه انضباطــی حکــم کمســابقها­ی را صــادر کــرد و پــس از درگیری بازیکنــان در چنــد صحنــه از بــازی، حکــم به محرومیــت چنــد جلســهای آنهــا داده تــا بــه نوعی ترمز آنها را بکشــد اما آیا فقط بازیکنان و مربیــان در این عصبانیتها دخیل هســتند یــا دالیــل دیگــری هــم دارد. البته ُبعــد دیگر این ماجــرا جریمههای مالی آن اســت. برای همیــن دربــی، بازیکنان و دو تیــم در مجموع 220 میلیــون تومان جریمه شــدهاند و کمیته انضباطــی در بــازه یــک مــاه اخیر بــرای افراد حقیقــی و حقوقی 450 میلیون جریمه صادر کــرده کــه با احتســاب دربــی بــه 0۷6 میلیون تومان میرســد و در نوع خود موضوعی قابل تأمل است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.