تیم بسکتبال نفت آبادان سوم آسیا شد

Iran Newspaper - - News -

ظهــر دیــروز (یکشــنبه) دیــدار ردهبنــدی مســابقات جام باشــگاهها­ی آســیا در تایلند برگزار شــد و تیــم نفت ایران موفق شــد با نتیجــه 81 - 9۶ المحرق بحرین را شکســت دهــد و بــه عنوان ســومی مســابقات دســت یابد. در پایــان این بازی ســعید داورپنــاه گارد تیــم نفــت با کســب 31 امتیــاز، 2 ریباند، ۴ پــاس گل، 3 توپ ربایــی و تأثیرگــذا­ری 33 بهتریــن بازیکــن زمیــن شــد. تیمهــای آلــوارک و الریادی هم برای برگزاری بازی فینال به مصاف یکدیگر رفتند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.