جریمه مالی 7 سرمربی غایب در نشستهای خبری

Iran Newspaper - - News -

ســرمربیان­ی که در نشســتهای خبری قبــل و بعد مســابقات تیمهای خود در لیــگ برتــر فوتبال کشــور شــرکت نکردهاند، دیــروز جریمه مالی شــدند. آنها شــامل کمالوند، دنیزلی، اســتراماچ­ونی، نکونام، صالحی، قلعهنویی و اسکوچیچ میشــوند. طبق آییننامه مربوطه، هر جلسه غیبت یک میلیون تومان برای مربیان آب میخورد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.