اعتراض سرخابیها به آرای کمیته انضباطی

Iran Newspaper - - News -

پــس از اعــالم رأی متخلفــان دربــی 09، ســرخابیها نســبت به آرا واکنش نشــان دادنــد. باشــگاه اســتقالل در اعتراض به تصمیمات کمیته انضباطی اطالعیهای صادر کرد که در بخشی از آن آمده است: «مگــر میشــود هــر دو تیــم از هــر لحاظ درخصــوص حــوادث یک مســابقه برابر باشــند؟ کمیتــه انضباطــی بــرای ایجــاد تعــادل در اعمــال جریمــه و محرومیت دربــی 90 تــالش کــرده تــا هــر دو طــرف راضی باشــند و کمیته انضباطی را متهم بــه جانبداری نکنند. این در حالی اســت کــه رفتار هیــچ بازیکنی از تیم اســتقالل، خــارج از چارچــوب معمولًدر حواشــی فوتبــال نبوده اســت. طبیعتا تیم حریف کامــالً راضی اســت اما اســتقالل با توجه به عــدم رعایــت عدالــت در ایــن زمینه متضــرر شــده و خواهــان تجدیدنظــر و احقــاق حق خود اســت.» محمدحســن انصــاری فــرد، مدیرعامــل سرخپوشــان پایتخــت هــم گفــت: «آیــا بایــد اتفــاق ناگــوار و ضایعهای غیرقابل جبران برای کنعانــیزا­دگان، مدافع پرســپولیس، رخ مــی داد تا نگاه به تخلفــات هواداران دو تیم یکســان نباشــد. بنده تصــور میکنم در ایــن بخــش نســبت بــه پرســپولیس ســختگیران­ه تصمیــم گرفتــه شــده اســت. دربــاره محرومیــت از تماشــاگر و محرومیــت دو جلســهای شــجاع خلیــلزاده واقعــاً غافلگیــر شــدهایم. ما ادلههایــی داریم که پرســپولیس حقیقتاً مظلوم واقع شــده اســت. انتظــار داریم در مــواردی که قابل تجدیــد نظرخواهی اســت شــاهد رفع محرومیتها و جرایم در قبال پرســپولیس و برخــی نفرات آن باشیم.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.