صعود نفت آبادان، تراکتور و شهر خودرو، حذف نساجی

Iran Newspaper - - News -

در بازیهای دیروز، قشقایی شیراز 1-2 به میهمان خود صنعت نفت آبادان باخت. سعید زارع برای قشقایی و محمد اهل شاخه 2( گل) برای نفت زدند. نیروی زمینی 0-2 بازی را به میهمان خود نود ارومیه واگذار کرد. گل گهر هم با یک گل مغلوب میهمان خود نفت مســجد ســلیمان شــد. پاس هم برابر میهمان خود تراکتور بازنده شــد. روحاهلل ســلطانی برای پاس و اشــکان دژاگه و محمدرضا آزادی برای تراکتور موفق به گلزنی شدند. نساجی هم با گل اکبر صادقی برابر میهمان خود شهرخودرو 0-1 بازنده شد.

در اولین گام حذف شــوند. گابریل کالدرون در این بازیهمسیدج­اللحسینیرا­بهدلیلمصدو­میت در اختیــار نــدارد و امید عالیشــاه را از لیســت بازی خط زده و فرشاد احمدزاده هم که تا اطالع ثانوی از ســوی کمیتــه انضباطی محــروم اســت. در این شرایط، خبر رسیده که سرمربی آرژانتینی قرمزها قصد دارد تغییــرات دیگری را هم در ترکیب خود به وجود آورد و با نیمکتنشین کردن علی علیپور، از مهــدی عبدی (گلــزن دربــی) در ترکیب اصلی

استفاده کند و در کنار او هم جونیور براندائو را بازی دهد تا شاید این بازیکن برزیلی پایش به گلزنی باز شــود. پرسپولیس در شــرایطی گام به جام حذفی میگذارد که 6 بار قهرمان این رقابتها شــده و در پی جام هفتم است. ■ پرافتخارتر­ین در کمین برد

در دیگر بازی که از ساعت 18:1۵ آغاز میشود، گل ریحان البرز و استقالل در ورزشگاه انقالب کرج بــا هم دیدار میکنند. آبیپوشــان که در لیگ برتر هنوز به پیروزی نرســیدهان­د، حــاال باید به مصاف تیمی لیگ یکی بروند. گل ریحان، محمد نصرتی بازیکن ســابق پرســپولیس و تیم ملی را به عنوان سرمربی در اختیار دارد و در رده ششم لیگ دسته اول اســت. این 2 تیم پیش از شروع فصل در یک بــازی دوســتانه بــه مصــاف هــم رفتند کــه در آن مسابقه استقالل 1-3 به پیروزی رسید و شاگردان آندره آ استراماچون­ی امیدوارند که حاال اولین برد فصل شــان را مقابل این تیم جشن بگیرند. برای همیــن جــام حذفی میتواند شــروعی تــازه برای اســتقالل باشد تا از بحران خارج شــود اما اگر آبی پوشــان گرفتار شــگفتی ســازی گل ریحان شــوند، آن وقــت کار بــرای ســرمربی ایتالیایی ایــن تیم و آبی پوشــان بسیار سخت خواهد شد. سیدمحسن کریمــی تــازه ترین مصدوم آبیهاســت کــه رباط پاره کرده و غایب اســت. ضمن اینکه سیدحسین حســینی دروازه بان این تیم هم مصدوم اســت و احتماال حسین پورحمیدی به جای او بازی خواهد کرد و در این شــرایط باید دید اســترا چه تغییرات دیگری در ترکیب تیمش خواهد داشت. استقالل با ۷ عنوان قهرمانی در جام حذفی، پرافتخارتر­ین تیم ایران در 32 دوره گذشــته این رقابتها است و آبیهــا میخواهنــد بــا یــک قهرمانی دیگــر، بر افتخارات خود در این جام بیفزایند.

گفتنــی اســت در دیگــر بازیهــای امــروز، فجرسپاســی – فــوالد ( ۵1 - حافظیــه شــیراز)، خیبرخــرم آبــاد- ســپاهان اصفهــان 1۶:30( - ورزشگاه تختی خرم آباد)، پارس جنوبی - ذوب آهــن 1۷:1۵( - تختــی جــم)، پیــکان- شــهدای رزکان کرج 1۷:1۵( - شــهدا شــهر قدس)، خوشه طالیــی ســاوه - شــاهین بوشــهر 1۷:1۵( - یادگار امام (ره) قم)، سردار بوکان- شهرداری ماهشهر 1۵:30( - خاتــم االنبیــاء بــوکان)، اســتقالل ماهشــهر- مــس نویــن کرمــان 1۷:30( - شــهدا ماهشهر) به مصاف هم میروند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.