سیدعباس صالحی: مؤسسات وزارت ارشاد طی ۴ ماه آینده ادغام میشوند

Iran Newspaper - - News -

امامرضاعلي­هالســام: ســخاوتمند از غذاى مردم مى خورد، تا مردم از غذاى او بخورند اما بخيل از غذاى مردم نمى خورد تا آنها نيز از غذاى او نخورند.

تحفالعقولص­644-بحاراألنوا­ر(ط-بيروت)ج86،ص253،ح8

88769075 تهران خیابان خرمشهر،شماره 208 88748800 ‪)021( 1877‬ 88548892-5

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.