تاریخ موسیقی معاصر به روایت یک شاهد عینی

Iran Newspaper - - News - نداسیجانی خبرنگار

جشنتولد89 سالگیعبدال­وهابشهيدیع­صرشنبه(6 مهرماه)درمنزلش برگزار شد. در این مراسم هنرمندانی چون حسن ناهيد (نوازنده نی)، کامبيز روشنروان(آهنگساز)،محمدسریر(آهنگساز)،علیمرادخان­ی(رئيسموزه موسيقی)، مصطفی کاظمی (مشــاور و مدیرکل دفتر شهردار تهران)، فاضل جمشيدی(خواننده)و...حضورداشتند.

شــهيدی خواننــدها­ی منحصربــه فــرد و نوازنــده صاحبسبک و متبحر ساز عود، یکم مهر ماه 1301 و در شــهر ميمــه اصفهــان متولــد شــد. او از همان دوران کودکى با نغمههای موسيقى ایرانى آشنایى داشــت؛ پــدرش ميــرزا حســن شــهيدی ملقب به صدراالسالم و متخلص به طوبى از نوادگان شهيد ثانى است. حضور و فعاليت این خواننده پيشکسوت در عرصه موسيقى به سالهای خيلى دور برمىگردد و در محضربزرگان­ى همچون تاج اصفهانى، ادیــب خوانســاری و اســماعيل مهرتــاش تلمــذ کــرده اســت. عبدالوهاب شهيدی در آستانه 98 سالگى برای مردم سرزمينش و هنرمندان کشورش آرزوی سالمتى دارد و مىگوید: «در کشور ما هنرمندانى بودند که نزدیک به 80 سال عمر گرانبهای خود را پای هنرشان گذاشتند و خون دل خوردند. این درحالى است که مىتوانســت­ند بخوبى از زندگىشان لذت ببرند. اميدوارم هنرمندانما­نهيچگاهدرد­مندنشوندوب­تواننداززن­دگىشانلذتب­برند».

حسنناهيدنو­ازندهپيشکس­وتسازنىواز­دوستانقدیم­ىعبدالوهاب شــهيدی در مورد او مىگوید:«آشــنایى من با اســتاد شــهيدی به نيم قرن مىرســد و افتخار داشــتم حدود 54 ســال درس اخالق و هنــر را ازمحضر ایشــان بياموزم. اغلــب اجراهای من در ارکســترمر­حوم فرامرز پایــور و در همراهى با آقای شــهيدی بوده وعالوه بر آن در برنامه گلها نيز اجراهایى داشتهایم همچنين در اغلب کنسرتهای خارج از کشور درخدمت استاد شــهيدی بودم. این دوســتى ادامه پيدا کرد تا به امروز و در این ســالها جز محبــت و خوبى چيزی از ایشــان ندیدهام. آقای شــهيدی شــاگرد مرحوم اسماعيل مهرتاش بودند و حدوداً32 سال در جامعه باربد به سرپرستى اســتاد مهرتــاش فعاليــت مىکردنــد و در آن ســالها زحمــات بســياری درعرصــه موســيقى کشــيدند. ســبک خوانندگى ایشــان منحصر بــه فرد است. مانند دیگر خوانندههای قدیم چون بنان، ایرج، گلپا ...و که هر کدام سبک جداگانهای داشتند. اما متأسفانه در حال حاضر کسانى که بهدنبال خوانندگىهس­تندهمهیکنف­ررامىشناسن­دوتنهابهتق­ليدازصدایا­ستاد شجریانمىپر­دازند.»

محمد ســریر آهنگســاز و موســيقيدا­ن ایرانى عبدالوهاب شهيدی را حافظ موسيقىملىا­یرانمىداند­ومىگوید:«بخشىازفرهن­گموسيقىایر­انمتعلق به عبدالوهاب شهيدی است و در چندین نسل حضور پررنگ داشتهاند. آشنایى من با ایشان به پيش از انقالب و در رادیو برمىگردد. بزرگانى چون شهيدی در زمينه فرهنگ و هنر روزگار بسيار اثرگذار بوده و هستند و نقش بسزایى داشتهاند. امــا متأســفانه روزگار امروز ما به گونهای شــده که از لذتهــای معنوی که برای ما به یادگار مانده بهره اندکى مىبریم و کمتر به آن مىاندیشــي­م. صدای این هنرمندان بزرگ انعکاس فرهنگ و ادراک هنری گذشتگان ما و زمينهای برای پيونداحساس­واندیشهمخا­طبينباگذشت­گاناست.

کامبيز روشــن روان آهنگساز و مدرس موســيقى هم درباره ویژگىهای شهيدی اضافه کرد: «عبدالوهاب شهيدی نوازنده منحصر به فرد ساز عود و خوانندهای با صدای مخملين و بسيار دلنشين است. من دوران جوانى و نوجوانىام را با صدای ایشان زندگى کردم و از هنر ایشان درسهای بسياری گرفتم. آثار بســياری از آقای شهيدی به یادگار مانده اما یکى از قطعاتى که اجرا کرده بودند قطعه معروف و زیبای «زندگى» بود. این اثر را بارها و بارها شنيدهام و بسيار از آن لذت بردهام. عبدالوهاب شهيدی در دورهای زندگى مىکردند که بزرگانى چون پایور، جليل شهناز، تجویدی و بسياری از بزرگان دیگر حضور داشــتند و مســبب یک حرکت موســيقایى بســيار زیبــا هم در نوازندگى و هم در خوانندگى شــدند؛ بخصوص در زمانهای که نوازنده عود بسيارکمبود».

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.