دومینضربهم­هلک حوثیها بر پیکر ریاض

نیروهای مردمی یمن در عملیات «نصر مناهلل» در نجران، هزاران سعودی را به اسارت و صدها خودروی نظامی را به غنیمت گرفتند

Iran Newspaper - - صفحه اول -

نیروهــای مردمــی یمــن در بزرگتریــن عملیــات خود طی پنــج ســال دفاع مقابــل تجاوزهــای ائتاف ســعودی که با عنوان «نصر مناهلل» در خاک عربستان انجام شد، هزاران نظامی ســعودی را به اســارت و صدها خودروی نظامی را به غنیمت گرفتند. این دومیــن ضربــه جدی نیروهای مقاومت یمــن به ریاض در دو هفتــه اخیر و پس از حمله پهپادی آنها به تأسیســات نفتی در شــرق عربستان است. به گزارش سایت شبکهخبری«الجزیره»،حوثیهاییمن­خبردادند،بزرگترینعم­لیاتزمینیخ­ود در 5 ســال گذشــته را در مناطــق مــرزی نجران، عسیر و جیزان در جنوب عربستان انجام دادند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.