دزدی منار بدون کندن چاه

Iran Newspaper - - صفحه اول -

بــا فــوت ملک عبــداهلل و پادشــاهی بنســلمان و ســپس ولیعهــد شــدن پســرش، عربســتان وارد دوره جدیــدی از سیاســت شــد که تاکنون جز بدنامی و ضعف چیز دیگری نصیب این کشــور نکرده اســت. مشکل عربستان و محمد بن ســلمان این اســت که گمان میکند سیاســت مســاوی پول اســت، قدرت مســاوی پول است، امنیت مساوی پول اســت و چون پول دارند میتواننــد حمایت بخرنــد، میتوانند امنیــت را اجاره کننــد، میتوانند محبوبیت تولید کنند، میتوانند متحدان قوی و مورد اعتماد داشته باشند و از همه بدتر اینکه میتواننــد جنایت کننــد و دنیا دم بر نیاورد و با پول خود ســازمان ملل را به گدایی بیندازند بهطوری که دبیرکل سازمان ملل از چنین وضعی اظهار خجالت کند.

پس از حمله به تأسیســات نفتی آرامکو وزیر خارجه ســابق عربستان و مشاور فعلی محمد بن ســلمان یعنی الجبیر در آخرین اظهارنظــر خود اعام کرد که: «پادشاهی سعودی از جامعه بینالمللی میخواهد تا مسئولیت محکوم کردن کســانی که پشت این حمله هســتند را انجام دهد و موضعی قاطع و روشن علیه ایــن رفتار بیماحظه اتخاذ کنند که اقتصــاد جهانی را تهدید میکند.» اگر آقای وزیر ســخنان تحریکآمیز چند ســال پیش خــود را به یاد بیــاورد که چگونه برای کشــورهای منطقــه و ایــران خط و نشــان میکشــید، آنــگاه متوجه ذلــت و زبونی موجود در سخنان اخیرش میشد.

حکومتی که قصد داشــت نه فقط ســیادت و رهبری جهان عرب، بلکه آقایی بــر جهان اســام را نیــز به تیول خــود در آورد، امروز به چنان وضعی گرفتار شــده است که نمیتواند از مهمترین مراکز اقتصادی خود دفاع کند و نه حتی میتواند قاطعانــه و روشــن پاســخ دهد که از ســوی چه مرجعــی مورد تهاجم قــرار گرفته اســت؟ و همــه امیــدش به این اســت که کشــورهای جهان بــرای حفظ وضعیت بــازار انرژی جهان به نیابت از عربســتان به این حمله پاســخ دهنــد. او از خودش نمیپرســد که چرا ارتش عربســتان در حال بمباران زنان و کودکان بیدفاع یمن اســت و در عین حال از مهمترین شریانهای اقتصادیاش نمیتواند دفاع کند؟ اگــر یک جامعه پرسشــگر در آنجا حاکم بود، بهطور قطــع فردی چون محمد بن سلمان را تاکنون بارها و بارها از اریکه قدرت به زیر کشیده بود. کسی که با بمباران مــردم بیگنــاه یمن و نیز کشــتن و مثلــه کــردن منتقدانش همچون خاشــقجی و نیز بازداشــت نخســتوزیر لبنان جز بدنامی برای مردم عربســتان هیچ دستاورد دیگری نداشته است. کسی که تاکنون صدها میلیارد دالر ثروت مردم را پیش پای ترامپ ریخته یا به ســایر مسئوالن جهانی رشــوه داده است که نخستوزیر سابق مالزی نمونه روشن آن است. او تاکنون هیچ اقدام مفید و مؤثری که به نفع مردم عرب و منطقه باشــد انجام نداده اســت. کسی که حتی در یمن با همپیمان خود، امارات متحده درگیری نظامی پیدا کرد و پیش از آن با قطر وارد تنش و تحریم شد و شــورای همکاری خلیج فارس را نابود کرد. کارهای محمد بن ســلمان نه فقط مردم عربستان که کل جوامع عربی را دچار سردرگمی یا سرافکندگی کرده است.

مشــکل محمد بن سلمان این اســت که منارهای را دزدیده ولی برای پنهان کردن آن چاه مناســبی را حفر نکرده اســت. لذا همه شاهد آن هستند که مناره روی دست دزد مانده است. جنگ یمن به جای آن که موجب رهبری و اعتای عربســتان شــود آن را به ذلت نشــانده اســت. فرق جمال عبدالناصر با محمد بن ســلمان در اینجا روشن میشود. هنگامی که عبدالناصر به یمن لشکرکشی کرد متوجه اشــتباهش شد و چندی بعد، شــهامت آن را داشت که وارد مذاکره بــرای ختــم این دخالت و غائله شــود. او حتی صریحاً به این اشــتباه خود اقرار کرد ولی محمد بن سلمان فاقد چنین شهامتی است و همچنان گمان میکند کــه با هواپیمــا و بمباران مــردم میتواند در ایــن جنگ پیروز شــود. عجز و البه ال ُجَبیر و خواهش او از کشــورهای جهان برای دفاع از عربســتان، انسان را به یاد آن ضرب المثل میاندازد که میگفت همسایهها یاری کنید تا من شوهرداری کنم! مشکل محمد بن سلمان از همین جا آغاز شده که امنیت کشور خود را به اراده بیگانگان گره زده است. البته هر کشوری میکوشد که متحدان قدرتمندی داشــته باشــد ولی امنیت خود را تابــع اراده آنان نمیکند. بــرای ایاالت متحده موجــب آبروریزی خواهد بود که ســربازانش تبدیل به مزدورانــی برای دفاع از پادشــاهی عربستان شــوند و در ازای گرفتن پول، هر چند زیاد، وارد دفاع از این حکومت پادشــاهی شــوند. آن هم پس از چند قرن که از نصب مجسمه آزادی در منهتن نیویورک میگذرد!

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.