بازی با «َوس» بس!

Iran Newspaper - - صفحه اول - یادداشت امیر عباس نخعی روزنامه نگار

«وس» ‪VAS) Value Added Service(‬ یــا همــان خدمــات ارزش افــزوده تلفــن همــراه کــه بر ســر زبانها افتــاده چیســت؟ و چــرا هرگاه ســخن از تعطیلــی آن به میــان میآید فریــاد عــدهای در میآید و آیا وس اساســاً چیز مذمومی است؟

بارها شــنیدهایم که یکی از مشــکات اساسی در کشور ما این اســت که برای ورود هــر تکنولوژی جدید پایههای فرهنگــی آن بنــا نشــده اســت. شــاید هــم یکــی از دالیل اصلی آن این باشــد که سرعت ورود تکنولوژی بهگونهای اســت که فرصت ســاخت بنای فرهنگی الزم را نمیدهد. از اینرو میبایســت کم کم و با دقت و بر گرفته از تجربیات ســایر کشــورهای پیشــرو چارچوبهای فرهنگی الزم برای آن ساخته شود.

وس یــا همــان خدمات ارزش افزوده تلفن همــراه، نوعی خدمات پیامکی اســت کــه با ایجاد بســتری مناســب ســعی در افزایــش ارتباط و تعامــل میان اپراتــور و مشــترک دارد. بدین صورت که مشــترک در ازای دریافت هر پیامک هزینــه پرداخت میکند. این هزینهها در ازای تبلیغات، ســرگرمیها، خدمات عمومــی، آگاهیرســا­نی یا موارد مشــابه دریافت میشــود و در تمــام دنیا این ســرویس طرفــداران زیــادی دارد. شــرکتها بر پایه ســرویس خدمــات ارزش افــزوده و بــا اطاع مشــترکین و مشــتریان درآمدهــای کانی کســب میکنند و مــردم هم بــا رضایت کامــل در ازای دریافــت خدمات مورد نیاز(از ســرگرمی گرفتــه تــا دریافــت اطاعــات )...و هزینههای تعییــن شــده را میپردازند. این پرداختها برای مشــترکین معموالً کم هزینه و برای شــرکتها بهدلیل کثرت مشترکین پرمنفعت است.

امــا آنچه در ایران امروز ما در رابطه با ســرویس ارزش افزوده اتفاق افتاده بر چارچوب درســتی بنا نشــده اســت. معموالً پیامکهایی برای مردم ارسال میشــود و از آنهــا خواســته میشــود در ازای دریافــت جایــزه به پرســشهایی عمدتــاً ســاده پاســخ داده شــود یا تیم مــورد عاقه خــود را حمایت کننــد یا از جزئیــات کاال یــا خدماتی آگاه شــوند. مشــترک در ازای پیامکهایی که برایش ارسال میشود ناآگاهانه مجبور به پرداخت هزینههایی میشود که در صورت اطــاع از آن شــاید هرگــز راضــی به دریافــت این پیامکها نمیشــد یــا به آن مسابقه ورود پیدا نمیکرد.

بعضاً برای هرکدام از ما پیش آمده که قبض موبایلمان که میآید مغزمان سوت میکشد؛ بدون آنکه مکالمه چندانی کرده باشیم هزینههای گزافی باید پرداخت کنیم و این ممکن نیســت جز با همان ارزشهای افزودهای که بدون اطاع از کیسهمان میرود.

حــال این پولهــا کجا میرود؟ ایــن هزینهها معموالً به جیب شــرکتهای متعلق به بخش خصوصی نمیرود یا اگر هم میرود آن بخشی از شرکتهای خصوصی هســتند که ســوری ثبت شــدهاند و در اختیــار برخی سیاســیون قرار دارنــد و ایــن هزینههایــ­ی را کــه از جیب مردم بیرون میکشــند خــرج مطامع سیاسی کرده یا به قول وزیر کشور جزئی از پولهای کثیف انتخاباتی میشوند. از اینرو هر وقت بحث ســاماندهی یا جمعآوری آنها میشــود فریاد برخی به آسمان میرود.

امــا از آنجــا کــه هــم موضــوع «وس» هم بحــث ســتاره مربعها که توســط آنها به مشــترکین خدمات ارائه میشــود ضروری هســتند و اســتفاده درست و پرداختهــا­ی آگاهانه و جمعآوری پولهای پاک، بخشــی از اقتصاد دیجیتال اســت در موضوع ســاماندهی آنان باید به خواست مشــترک توجه شود. بدین معنا که کسی ناخواسته دست در جیب ملت نکند، بلکه هرکس به خدماتی از هرنوع آن نیازمند است با اطاع و آگاهی خود هزینهای را پرداخت کند نه آن که ناخواســته، صبح که از خواب بر میخیزد دهها پیامک به سراغش بیاید که بخش اعظم آن هم پولی باشد و جیب ملت بیاطاع به نفع صاحبان قدرت مصــادره شــود. اینجاســت که مســئولیت ســاماندهی یــا تعطیلــی ارزشهای افزوده تلفن همراه سیاســی میشود و به ســرانجام رساندن یا کوتاه نیامدن از آن اهمیت مییابد و حتماً مقاومتهایی را به همراه خواهد داشت.

امــا بــازی درآمــدزای سیاســیون بــا وس بایــد پایــان یابــد و رونــد پرداخت خدمات ارزش افزوده اصاح شود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.