پیغام ریاض به تهران

عربستانسخن­گوی دولت ارسال پیغامهایی از ریاض به تهران را تأیید کرد - نخست وزیر عراق بعد از سفر به ریاض از آمادگی و ایران برای مذاکره خبر داد

Iran Newspaper - - صفحه اول - گــزارش گــروه سیاسی

چنــد روز بعــد از رونمایــی از طرح ابتکاری ایــران برای برقراری صلح و امنیت در منطقه با عنوان «صلح هرمــز» نشــانههای­ی از جدی بــودن پیشــنهادا­ت تهران و اســتقبال کشورهای همسایه دیده میشــود. اگر چه طرح ابتکاری اعامی از سوی حسن روحانی در مجمع عمومی ســازمان ملــل دربــر گیرنــده 8 کشــور عربســتان، کویت، عمــان، بحرین، امارات متحده عربی، قطر، ایران و عراق اســت اما به نظر میرســد ابتکار عمل برای اجرایی شدن ایــن طرح و رســیدن به یــک توافــق منطقهای بیشــتر در دســت تهران و ریاض اســت. دیروز سیگنالهایی از سوی مقامات دولتی کشــورمان و همزمان از سوی نخستوزیر عــراق بعد از ســفر یک روزهاش به عربســتان اعام شــد کــه امیدواریها بــرای حرکت در مســیر کاهش تنشها را بیشــتر کرد. عــادل عبدالمهــد­ی که هفته گذشــته بعد از سخنرانی رئیس جمهوری ایران و اعام طرح صلح هرمز ســفری یک روزه به عربســتان سعودی داشت و با پادشاه و ولیعهــد این کشــور دیدار کــرد، دیــروز در گفتوگویی از آمادگــی تهــران و ریاض برای مذاکره خبر داد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.