اناهلل و انااليه راجعون

Iran Newspaper - - صفحه اول -

با نهایت تأســف و تأثر فراوان، درگذشــت همکار روزنامهنگا­رمــان مریــم فرهمند را که ســالها قهرمانانه بــا بیماری جنگید، تســلیت عرض نموده از خداونــد متعال برای آن عزیز ســفرکرده غفران واسعه الهی و برای سایر بازماندگان صبر و شکیبایی مسألت داریم. ضمنًا به همین مناسبت مراسم ختمی روز پنجشنبه 98/7/11 از ساعت 15 الی 16/30 در مســجد شــهرک امید، واقع در تهران- اتوبان بابایی- قنات کوثر - شهرک امید برگزار میگردد. مؤسسه فرهنگی مطبوعاتی ایران

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.