منابع‌نفتی‌صرف‌اعتبارات‌عمرانی‌م ‌یشود

Iran Newspaper - - News -

به گفته سخنگوی دولت از سال آینده در الیحه بودجــه، بودجه جاری از نفت جدا میشود. به گزارش «ایران»، علی ربیعی در نشســت خبــری هفتگــی خود بــا بیان اینکه از ســال آینده بودجه جاری از نفت جدا میشود، تصریح کرد: در این صورت هــر آنچــه از منابــع نفتی بهدســت بیاید صرف اعتبارات عمرانــی و تملکزدایی میشــود که ایــن تصمیــم بســیار بزرگی است.

ربیعــی، تصمیــم مهــم دیگــر را دوســاالنه و غلطــان شــدن بودجه عنوان کرد و گفت: عالوه بر اینکه بودجه ۹۹ را به مجلس خواهیــم داد، بودجه ۰۰۴۱ را نیز بــرای اطالع خواهیــم داد و در زمان ارائه بودجــه ۰۰۴۱، بودجــه ۱۰۴۱ هــم بــاز هم جهت اطالع به پیوســت خواهد رفت که این به اصالح قانون کمک میکند.

ربیعــی یادآور شــد: خیلی از کشــورها ایــن زمــان را ۲ یــا ۳ ســاله کردهانــد ولــی چون بودجه ما یکساله است برای اینکه پیشبینی پذیری را بیشــتر کنیم، االن آن را دوساله میدهیم.

او اضافــه کرد: اکنون هزار دســتگاه و ۹ هزار ردیــف برنامه داریم که این موضوع قدرت نظارت بر بودجــه و برنامهریزی و اولویتبنــ­دی و مدیریت وزیــر و باالترین مقام اجرایی را دچار مشــکل کرده است. پیشــنهادی کــه به دولــت آمــده و در این مورد بحث میشــود، کاهش دادن آن به حدود ۰۰۱ دســتگاه و ردیف اســت چرا که این کار قدرت تمرکــز را افزایش میدهد و باالتریــن مقــام میتوانــد اولویــت را تشخیصبدهد.

وی بــه بحــث کوچکســازی دولــت اشــاره کــرد و گفــت: قــرار اســت بــرای کوچکســازی دولــت کمیتهای تشــکیل شود، که واگذاری، برون سپاریها و ادغام دستگاهها در این کمیته بررسی میشود. ایــن مــوارد از اصالحــات بســیار جــدی اســت و اتخاذ این تصمیمات بلندمدت از ســوی دولت، به نفــع دولتهای آینده هــم خواهد بود. ســخنگوی دولت افزود: بــا ایــن اصــالح ســاختار امــکان نظــارت بــر نهادهــای عمومــی و غیردولتــی و شــرکتهای دولتی افزایش پیدا میکند. االن طرحهای زیانده وجود دارد و اصالح ســاختار مالکیت نیز باید صورت بگیرد و همچنین مدیریت شرکتهای دولتی در این بودجه پیشبینی شده است.

ربیعــی همچنیــن دربــاره ســهمیه بندی بنزین گفت: ســناریوها­ی مختلفی در این زمینه وجــود دارد، اما دولت هنوز تصمیــم قطعــی و نهایــی در ایــن زمینه نگرفتــه اســت. ربیعی همچنیــن درباره ایده «بیشــتر در برابر بیشــتر» که از سوی رئیــس جمهوری در ســخنرانی ســازمان ملــل و معطوف به گفتوگوهــا­ی درباره برجــام مطرح شــد نیز با بیــان اینکه این ایــده در چارچوبهــا­ی برجامی تعریف میشــود و چیز دیگری مانند موشــک در آن نیســت، اضافــه کــرد: نه تنها مســأله موشــک، بلکه قطــع رابطــه و کمکهای معنــوی ایــران بــا گروههــای مقاومت در منطقــه هم مطرح نیســت، بنابراین این پیشــنهاد تنها در چارچوب برجام است، مانند اینکــه میتوانیم پیشــنهاد کنیم تا مجلس شــورای اســالمی و کنگره امریکا همزمــان تعهــدات متقابــل را عملیاتی کنند، اما چیزی بیش از این نبود.

ســخنگوی دولــت دربــاره انتقــاد منتقدان داخلی به خندههای روحانی در دیدار با سران اروپایی نیز با اشاره به اینکه تندروهــای امریکایــی ایــن خندههــا را به معنای بی تأثیر بودن فشارهای امریکا بر ایــران و باالبودن روحیه رئیس جمهوری کشورمان دانستند، تصریح کرد: منتقدان داخلی هرجور کــه میخواهند میتوانند ایــن رفتار را تفســیر کنند، اما این مســأله آنقدر جزئی اســت کــه دلیلی نمیبینیم بیش از این درباره آن صحبت شود.

ربیعــی دربــاره ثبــت دارایــی وزرا در ســامانه ثبــت امــوال مســئوالن، بــا بیان اینکــه پیــش از ایــن بــه صــورت کتبــی از وزرا درخواســت میشــد دارایــی خــود را اعالم کنند و حاال این فرآیند الکترونیکی شــده اســت، اظهــار کــرد: زمانی کــه وزیر بــودم، خــودم و ســایر وزرا ضمــن اعالم ریــز داراییهــا­ی خــود، حتــی تغییــرات جزئــی را هــم اعــالم میکردیــم، اکنــون هــم از دولــت کســی را نمیشناســم کــه ایــن کار را نکــرده باشــد. نشســت خبری روز گذشــته ســخنگوی دولــت کــه بــا روز جهانــی ناشــنوایا­ن مصــادف شــده بود، در ابتــکاری جالــب، بــا حضــور و اجــرای همزمــان از ســوی «مترجم زبان اشــاره» بــرای ناشــنوایا­ن برگــزار و از رســانه ملــی پخــش شــد. ربیعــی در ایــن جلســه بــا گرامیداشــ­ت روز ناشــنوایا­ن گفت: امروز تعداد ناشنوایان کشــور ۳۳۲ هزار و ۴۲۳ نفــر اســت و صد هــزار و ۵۳۷ نفــر از این تعــداد بــا ســازمان بهزیســتی همــکاری میکننــد. همچنین ســخنگوی دولت در این نشســت که یک روز پس از روز «آتش نشانی» برگزار شد، از یکی از آتش نشانان بازنشســته که فرزند او در حادثه پالســکو به شــهادت رســیده بــود و نیز ســخنگوی سازمان آتش نشانی قدردانی کرد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.