تالش مکرون برای گفتوگوی تلفنیترامپ­باروحانینا­کامماند

Iran Newspaper - - News -

خبــر اول اینکــه، «رابیــن رایت»، خبرنــگار نیویورکر نوشت: در شبانگاه سهشنبه ۴۲ سپتامبر (۲ مهر) امانوئل مکرون رئیس جمهوری فرانســه در حاشــیه شــرکت در هفتاد و چهارمین مجمع عمومی سازمان ملل به دیدار حســن روحانــی همتــای ایرانــی خــود در هتــل میلنیوم هیلتون نیویورک رفت تا گفتوگوی تلفنی سه نفرهای را با روحانی و دونالد ترامپ رئیس جمهوری امریکا ترتیب دهد. تیمی از تکنیســینه­ا یک خط امن را برای تماس ســاعت ۰۳:۹ شب در اتاق مالقات طبقهای که روحانی در آن به ســر میبرد، راهاندازی کردند. مکرون مأموریت داشــت تا توافقی شــفاهی میــان ترامــپ و روحانــی را در مــورد طرحی چهــار مــادهای برای ازســرگیری دیپلماســی و پرهیز از وقوع جنگی دیگــر در خاورمیانه حاصل سازد. وی امیدوار بود که این تماس تلفنی زمینهساز نخستین دیدار رئیسان جمهــوری ایران و امریکا پس از انقالب ســال 7۵۳1 شــود. به گزارش ایرنا، در ادامه گزارش نیویورکر و پس از اشــاره به تحریمهای اخیر امریکا بر ضد بانک مرکزی و دیگر نهادهای مالی ایران آمده اســت: روحانی در واپســین ســاعات روز سهشــنبه به هیچ وجه باور نداشــت که ترامپ گام نخســت را برداشــته و قول برداشــتن تحریمها را بدهد. زمانی که مکرون ســر رســید، روحانی به اتاق خود رفته بود. نویســنده نیویورکــر بــه نقل از محمدجــواد ظریــف وزیر امور خارجــه ایران نوشــت: ایــن فقط یک بازی بــود تا بدون تضمین وفای عهــد ترامپ، ما را به یک مالقات بکشــانند. نیویورکر به نقل از منابع آگاه نوشــت که ســاعت ۰۳:۹ شــب مکرون بــه خط ترامپ زنگ زد ولی روحانــی هرگز از اتاق خود بیرون نیامد. یکی از دیپلماتهای فرانسوی که نامش فاش نشده است، به نیویورکر گفت: مانند چند ماه گذشته، ما در نیویورک تالش کردیم تا ایران تعهدات جدیدی داده و امریکا نیز تحریمها را کاهش دهد. ما ترتیبات فنی تماس تلفنی احتمالی را راهاندازی کردیم. این تماس رخ نداد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.