تکذیب اخراج ۰۵۱ کارگر هفت تپه

Iran Newspaper - - News -

دست آخر اینکه، غالمرضا شریعتی، استاندار خوزستان درباره شایعات منتشرشده مبنی بر اخراج ۰۵1 نفر از کارگران هفتتپه و احضار بیش از ۰۲ نفر از آنها به ایرناپالس میگوید: ۰۵1 نفر اخراج نشدهاند و این کذب است. شــریعتی در ادامــه ضمن تکذیب لیســت جدیــد از اخراج کارگــران، گفت: ممکن اســت برخی کارگران فصلی باشــند؛ یعنی برای کشــت، نیرو گرفته میشــود و بعد، کار او تمام میشــود. این موضوع در صنعت نیشکر، امری طبیعی است. امسال هم حدود هزار نفر نیرو برای فصل کشت، گرفته شد که حاال کارشان تمام شده است. اگر از آن کارگران باشند، هر ساله این اتفاق میافتد. از سال گذشته، تمام حقوق این کارگران به روز شد؛ سنوات کارگران پرداخت شــد، مســأله حقوق بازنشستگان حل شــد و همه کارهای سال ۵۹ ،۶۹ و 7۹ حل شد. شما در این یک سال، هیچ صدایی از هفتتپه نشنیدید. شــریعتی در واکنش به احضار بیش از ۰۲ نفر از کارگران هفتتپه به پلیس امنیت، گفت: ما گفتیم همان هیأت بررســی کند که اگر کارفرما خطا کرده، ممانعت کند و اگر کارگران خطا کردند، اصالح صورت بگیرد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.