اوپک‌تغییرات‌اقلیمی‌را‌انکار‌نم ‌یکند

Iran Newspaper - - News -

دبیرکل ســازمان کشــورهای صادرکننده نفت (اوپک) اعالم کرد که هیچ یک از کشــورهای عضو این سازمان منکر تغییرات آب و هوایی نیســتند. به گزارش نشــریه اویلانــد گــس، محمد سانوســی بارکیندو اعــالم کرد که اوپــک از مؤلفان اصلــی پروتکل کیوتــو، توافق تغییرات اقلیمی پاریــس و توافق چارچوب ســازمان ملل متحد برای تغییرات آب و هوایی بوده است. همه اعضای اوپــک توافق پاریس را امضا کردهانــد و برخی اعضا که هنوز این توافق را تصویب نکردهاند، در حال طی فرآیند تصویب آن هستند. دبیرکل اوپک افزود: همه کشــورهای عضو اوپــک در حال پیگیری تدابیر سیاســتگذا­ری و اجرای پروژهها و برنامههایی بــرای رویارویی با تغییرات آب و هــوا هســتند. بارکینــدو گفــت: تمرکــز ما بر این اســت که بخشــی از راهحــل باشــیم؛ اوپک، نفــت و صنعت باید بخشــی از راهحــل مقابله با تغییر آب و هوا باشند./شانا

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.