بودجه با مالیات ردیف میشود

سیگنالهای عمده بودجه 99:حذف یارانههای پنهان، استحصال مالیات و مولدسازی داراییها

Iran Newspaper - - News -

گــروه اقتصــادی / بــا ابــالغ بخشــنامه بودجه ۱399 که رویکردهای نخســتین بودجه بدون نفت کشــور را اعالم کرد، تصویر ســند مالی دوساالنه سال آینده روشنتر شده است.

براســاس آنچه در بخشنامه بودجه تأکید شــده اســت بودجه غلتان ســال آینــده بهصــورت انقباضــی، بــدون نفت و با صرفهجویی حداکثری بســته خواهــد شــد. برهمین اســاس یکــی از راهکارهایـ­ـی کــه از ســوی کارشناســا­ن اقتصادی نیز مورد تأکید قرار میگیرد، حــذف برخی ردیفها از بودجه اســت که نبود آنها هم تأثیر منفی بر توســعه اقتصــاد نخواهــد داشــت. طبــق روال معمول بودجههای سنواتی دارای هزار ردیف هســتند که با حــذف ردیفهای غیرضــرور و بازبینــی آن تعــداد آن به چندصد ردیف کاهش خواهد یافت.

درهمیــن راســتا، رئیــس ســازمان برنامــه و بودجــه از تشــکیل کمیتــه بازبینــی هزینههــا بــرای حــذف ردیفهای بودجه خبــر داد. بهگزارش ســازمان برنامــه و بودجــه، محمدباقر نوبخــت معــاون رئیس جمهــوری در جلســه ســتاد بودجه اظهار داشت: در دهمین جلســه ســتاد بودجه ســال 99 به دو موضوع کمیته بازرســی هزینهها و ردیفها و منابــع و مصارف پرداخته شد.

بهگفتــه وی، در کمیتــه بازرســی، هزینههــای همه امور و دفاتر و تکتک فعالیتهایـ­ـی کــه صــورت میگیــرد مجــدداً تأمل شــد کــه ایــن فعالیتها بایــد صورت گیرد یا نه و اگر باید انجام شــود، بایــد به همیــن صورتی کــه االن وجــود دارد باشــد و همین دســتگاهی کــه این فعالیت را انجــام میدهد باید بهکار خود ادامه دهد.

نوبخــت گفــت: بــا ایــن کار بخــش قابــل توجهــی از ردیفهــای ما حذف میشود عالوه بر اینکه ما یک بازنگری در ردیفها و هزینههای موجود کردیم که برای سال آینده تقلیل پیدا میکند.

وی افزود: براســاس آنچه که منابع مــا در ســال آینــده در چارچوب همین اصالح ساختار بودجه باید اضافه شود و جایگزیــن نفت شــود آنهــا را بازبینی کردیــم، چــون االن نفــت در بودجــه هیچ جایگاهی در ردیفهای هزینهای ندارد. رئیس ســازمان برنامه و بودجه گفــت: در پایان جلســه دیــروز جدول و گزارشــی از منابع و مصارف مطرح شد و قرار است در جلسات آینده به بررسی آن ادامه دهیم.

وی افزود: خوشبختانه از نظر برنامه زمانبندی کار ما جلو است و میتوانیم بــرای ۵۱ آبان ماه بودجــه عمومی را با اصالحــات و تغییرات اساســی تقدیم مجلس کنیم. ■ منابعجایگز­یننفت

رئیــس ســازمان برنامــه و بودجــه کشــورگفت: در بودجه سال993۱ برای نخســتین بار نفت از هزینههای جاری جــدا میشــود و به طرحهــای عمرانی اختصاص پیدا میکند.

نوبخــت بــا اشــاره بــه اینکــه بــرای هزینههــای جــاری کــه از نفــت تأمیــن نمیشود منابع دیگری تعریف کردیم کــه مشــخصاً بازبینــی در پایههــای مالیاتــی وجــود دارد، افــزود: برخــی منابعــی کــه قبــالً از معافیــت مالیاتی برخــوردار بودنــد آنهــا را تجدیدنظــر میکنیم تا در این شرایط سخت جنگ اقتصادی باز هم بایــد آنها را به همان مقدار، معافیت مالیاتی داشته باشیم یــا میتوانیــم آنهــا را حــذف یــا تقلیل دهیم.

وی گفــت: بخشــی ًاز پایههــای مالیاتی وجود دارد که قبال آنها را طبق قانون مشــمول مالیات نمیدانســت­یم بنابرایــن پایــه مالیاتی تلقی نمیشــد مثل عایدی سرمایه که در بودجه سال آینــده تحت چارچوب اصالح ســاختار ■ ■ ■ ■ بودجــه بهعنوان منابــع مالیاتی جدید تعریف میکنیم.

رئیــس ســازمان برنامــه و بودجــه افزود: قرار اســت ســال آینــده ضرایب مالیاتی برای بنگاههای تولیدی کاهش یابــد، در عــوض مالیاتهــا­ی دیگــری جایگزین شــود و به جای این به درآمد بنگاههای تولیدی تمرکز کنیم، مالیات بر درآمد کل خانوار مبنای عمل ما قرار میگیرد.

نوبخــت تصریــح کــرد: بخشــی از درآمدهایی که جایگزین نفت میشود مرتبط با مولدسازی داراییهای دولت اســت کــه در این زمینه هــم میتوانیم آنچه از نفت کاهش مییابد و معطوف بــه طرحهــای عمرانی میشــود، برای هزینههای جــاری بتوانیم از این منابع استفاده کنیم. ■ دالیل متفاوت بودن بودجه 99

معــاون اقتصــادی و هماهنگــی سازمان برنامه و بودجه کشور گفت: بنا به ضرورت بودجه سال آینده متفاوت از ســالهای قبــل خواهــد بــود. حمید پورمحمدی در حاشــیه دهمین جلسه ستاد بودجه گفت: بنا به چند ضرورت بودجــه ســال آینــده متفــاوت خواهــد بــود کــه اولیــن و مهمتریــن آن تأکیــد رهبــر معظم انقــالب مبنی بــر اجرای اصالحات ساختاری در بودجه است.

وی ادامــه داد: ضــرورت دوم ایــن است که از طرف بیگانگان تحریمهایی وضع شده و ما باید انعطاف الزم را در برابر تحریمها داشته باشیم و به همین دلیل شــیوه کار خــود را عــوض کردیم و روش مناســبی اتخاذ شــد تا کشور در مقابل تکانههای مختلف مانند کاهش قیمت نفت، بتواند تابآوری داشــته و اقتصاد خود را جلو ببرد.

معــاون اقتصــادی و هماهنگــی ســازمان برنامــه و بودجه کشــور گفت: درکنار دهها نشست و کمیته تخصصی که در ستاد بودجه تشکیل شده، رئیس جمهوری دیروز بخشنامه بودجه سال 99 را ابــالغ کرد و رویکردهــا­ی نوین بر پایه اصالحــات ســاختاری در آن دیده شد.

وی افــزود: یکــی از ایــن رویکردهــا این اســت کــه هزینههای جاری کشــور ارتباطــش با نفت قطع شــود و رویکرد دیگر این است که سعی کردیم بودجه را بــه جــای آنکه دســتگاهمح­ور باشــد، برنامهمحور کنیم.

پورمحمــدی در ادامــه تشــریح تغییــرات در بودجه با بیــان اینکه تا به امــروز موافقتنامه­هــا را در طــول ســال مبادلــه میکردیــم و برخــی از آنهــا تــا پایــان ســال ادامه پیــدا میکــرد گفت: امــا در بودجــه ســال آینــده مبادلــه موافقتنامه را از یکسال قبل در الیحه بودجه قرار دادیم.

وی افــزود: طبــق ضــرورت چهــارم در بودجــه ســال آینده کمیتــه بازبینی هزینههــا تشــکیل شــده و کارشناســا­ن ســازمان برنامــه و بودجــه هزینــه زاید و غیرضــروری را حــذف میکننــد و در همین راستا دستگاهها و فعالیتهایی را که قابل ادغام و حذف هستند یا قابل برونســپار­ی و جلب مشــارکت بخش خصوصی هستند، به کار میگیریم.

معــاون اقتصــادی و هماهنگــی ســازمان برنامــه و بودجه کشــور ادامه داد: طبق ضرورت پنجم تقویت نظام تصمیمگیــر­ی در ســطح اســتانها در بودجه سال آینده دیده شده و بسیاری از طرحهای ملی اســتانی به اســتانها واگــذار میشــود تــا راحتتــر بتواننــد تصمیمگیــر­ی کننــد. پورمحمــدی خاطرنشــان کــرد: طبــق ضــرورت ششــم برای اینکــه منابع مالی کشــور را صرف بهتریــن موقعیتها بکنیم، بایــد بدانیــم هــر تصمیــم چقــدر بار مالــی دارد و در صــورت خــوب بــودن تأیید میشــود در غیر این صورت کنار گذاشته میشود.

در بودجه ســال9931 برای نخســتین بار نفــت از هزینههای جاری جدا میشــود و به طرحهای عمرانی اختصاص پیدا میکند بخشهایی از پایههای مالیاتی که مشــمول مالیات نبودند مانند عایدی ســرمایه در بودجه سال آینده تحت چارچوب اصالح ساختار بودجه بهعنوان منابع مالیاتی جدید تعریف میشوند از طرف بیگانگان تحریمهایی وضع شده و ما باید انعطاف الزم را در برابر تحریمها داشته باشیم یکی از رویکردها این است که هزینههای جاری کشور ارتباطش با نفت قطع شود و رویکرد دیگر این است که سعی کردیم بودجه را به جای آنکه دستگاهمحور باشد، برنامهمحور کنیم

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.