سازمان‌توسعه‌تجارت‌متولی‌الحاق‌ایران‌به‌OTW‌شد

Iran Newspaper - - News -

معاون وزیر صنعت و رئیس کل سازمان توسعه تجارت از اجرای برنامههای آمــوزش قوانین و مقرارت جهانی در این ســازمان خبــر داد.حمید زاد بوم در نخستین نشست ستاد ملی هماهنگی الحاق ایران به سازمان تجارت جهانی )WTO( گفــت: این نشســتها هــر دو هفته یکبار با حضور اعضای ســتاد و با هــدف ارائه پیشــنهادا­ت و همچنیــن هماهنگی بین نمایندگان دســتگاهها­ی اجرایی مربوطه برگزار خواهد شد. وی از اجــرای برنامههای مطلوب برای آمــوزش قوانین و مقرارت جهانی در این سازمان خبر داد و افزود: اجرای برنامههای آموزشی با مشارکت مؤسسه مطالعــات و پژوهشهــای بازرگانــی انجــام میشــود.در ادامــه این نشســت، نماینــدگا­ن دســتگاهها­ی اجرایــی و نمایندگان بخش خصوصــی دیدگاههای خــود را در خصــوص نحــوه پیگیری الحــاق اعــالم کردنــد. / وزارت صنعت، معدن و تجارت

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.